De hemelvaart van Jezus

Posté par diaconos le 25 mai 2022

Afficher l’image source

Uit het evangelie van Jezus Christus volgens Lucas

Op dat ogenblik verscheen de opgestane Jezus aan zijn leerlingen en zei tot hen: « Er staat geschreven dat de Christus zal lijden en op de derde dag uit de dood zal opstaan, en dat in zijn naam aan alle volkeren bekering tot vergeving van zonden zal worden verkondigd, te beginnen bij Jeruzalem. Maar ik zal over jullie zenden wat mijn Vader heeft beloofd. Wat jou betreft, blijf in de stad totdat je bekleed bent met kracht uit de hoogte. « Toen leidde Jezus hen naar Bethanië, en Hij hief zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, vertrok Hij van hen en werd opgenomen in de hemel. En zij vielen voor hem neer en keerden met grote vreugde naar Jeruzalem terug. En zij waren altijd in de tempel om God te zegenen (Lc 24,46-53).

Het roepen van de discipelen

Jezus opende de Schriften voor zijn discipelen; Hij opende ook hun verstand om ze te begrijpen; een dubbele handeling die altijd nodig is. Jezus beriep zich nog een laatste maal op het gezag van de Schrift om de discipelen de goddelijke noodzakelijkheid te doen inzien van alles wat Hem overkwam en om hun de toekomst van zijn heerschappij te openbaren en de roeping die zij daarin zullen vervullen. Zij moeten berouw en vergeving van zonden prediken in zijn naam. Dit is in wezen het gehele Evangelie in zijn toepassing op de zondige en verloren mens; en dit Evangelie moet gepredikt worden aan alle volken, te beginnen met Jeruzalem, de zondige stad, want dit uitgangspunt en deze uitbreiding van Gods heerschappij werd ook in de Schriften aangekondigd. (Ps. 110, 2 ; Jes. 2, 3 ; Hand. 1, 8).

Deze dingen waarvan de discipelen getuigden, hadden al de grote gebeurtenissen van het Evangelie al eerder beschreven; maar om tot dit getuigenis in staat te zijn, moesten de discipelen eerst de belofte van de Vader aan hen vervuld zien, of begiftigd worden met de kracht van de Heilige Geest. Jezus gebood zijn discipelen uitdrukkelijk om in Jeruzalem te wachten op deze machtige hulp. Lucas vertelt over Jezus’ hemelvaart. Aan het einde van de veertig dagen, toen Jezus zijn discipelen bijeenbracht om hen tot getuigen van zijn hemelvaart te maken, richtte hij de meeste instructies tot hen. Hij gebood hen Jeruzalem niet te verlaten, beloofde hun de heilige Geest en gaf hun de opdracht zijn getuigen te zijn, eerst in Jeruzalem en daarna onder alle volken.

Jezus leidde zijn discipelen uit de stad naar de Olijfberg, waar hij zijn handen uitstrekte en hen zegende; en terwijl hij hen zegende, werd hij opgenomen in de hemel. De discipelen keerden met grote vreugde terug naar Jeruzalem. En zij kwamen dikwijls bijeen om God te loven en te prijzen. Buiten de stad.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Honderd bijbelstudies : klik hier om het artikel te lesen →  Hemelvaart van Jezus

◊ God vragen  : klik hier om het artikel te lesen → Wat is de betekenis van de hemelvaart van Jezus Christus ?

♥ Livinusparochie in Herzele & Sint-Lievens-Houtem : « De hemelvaart van Jezus »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans fêtes religieuses, Page jeunesse, Religion, Temps pascal | Pas de Commentaire »

Die Himmelfahrt Jesu

Posté par diaconos le 23 mai 2022

Afficher l’image source

Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Lukas

In jener Zeit erschien der auferstandene Jesus seinen Jüngern und sagte zu ihnen : « Es steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen wird und dass in seinem Namen allen Völkern, angefangen in Jerusalem, die Umkehr zur Vergebung der Sünden verkündet werden wird. das sollt ihr bezeugen. Ich aber werde über euch senden, was mein Vater verheißen hat. Was euch betrifft, so bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe bekleidet werdet. » Dann führte Jesus sie hinaus bis nach Bethanien; und er hob die Hände auf und segnete sie. Während er sie aber segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel aufgenommen. Und sie fielen vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren allezeit im Tempel und segneten Gott (Lk 24, 46-53).

Berufung der Jünger
Jesus öffnete seinen Jüngern die Schriften; er öffnete auch ihr Verständnis, um sie zu verstehen; eine doppelte Handlung, die immer notwendig ist. Jesus berief sich ein letztes Mal auf die Autorität der Schrift, um den Jüngern die göttliche Notwendigkeit all dessen, was ihm widerfuhr, verständlich zu machen und ihnen die Zukunft seiner Herrschaft und die Berufung, die sie darin erfüllen sollen, zu offenbaren. Sie sollen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden predigen. Das ist im Grunde das ganze Evangelium in seiner Anwendung auf den sündigen und verlorenen Menschen; und dieses Evangelium muss allen Völkern verkündet werden, beginnend mit Jerusalem, der sündigen Stadt, denn dieser Ausgangspunkt und diese Ausdehnung der Herrschaft Gottes wurden auch in der Heiligen Schrift angekündigt (Ps 110, 2; Jes 2, 3; Apg 1, 8).

Diese Dinge, die von den Jüngern bezeugt wurden, hatten alle die zuvor beschriebenen großen Ereignisse des Evangeliums; aber um zu diesem Zeugnis fähig zu werden, mussten die Jünger zuerst die Verheißung des Vaters an sich erfüllt sehen oder mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet werden. Jesus befahl seinen Jüngern ausdrücklich, in Jerusalem auf diese mächtige Hilfe zu warten. Lukas berichtet von der Himmelfahrt Jesu. Am Ende der vierzig Tage, als Jesus seine Jünger versammelte, um sie zu Zeugen seiner Himmelfahrt zu machen, richtete er die meisten Anweisungen an sie. Er befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, verhieß ihnen den Heiligen Geist (Apg 1,4-5) und gab ihnen den Auftrag, seine Zeugen zu sein, zuerst in Jerusalem und dann unter allen Völkern.

Jesus führte seine Jünger aus der Stadt hinaus auf den Ölberg, wo er seine Hände ausbreitete und sie segnete; und während er sie segnete, wurde er in den Himmel aufgenommen. Die Jünger kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie versammelten sich häufig, lobten und priesen Gott. Außerhalb der Stadt.

Diakon Michel Houyoux

Links zu anderen christlichen Webseiten

◊ Chrisi Himmelfahrt : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen → Fest, Bedeutung, Geschichte, Brauchtum

◊  Got Fragen : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen → Was ist die Bedeutung und Wichtigkeit von Christi Himmelfahrt ?

♥ Die Himmelfahrt Jesu

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans fêtes religieuses, Page jeunesse, Religion, Temps pascal | Pas de Commentaire »

L’Ascensione di Gesù

Posté par diaconos le 22 mai 2022

Afficher l’image source

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca

In quel momento, Gesù risorto apparve ai suoi discepoli e disse loro: « Sta scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome sarebbe stata proclamata la conversione per il perdono dei peccati a tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme. E io manderò su di voi ciò che il Padre mio ha promesso. E io manderò su di voi ciò che il Padre mio ha promesso, e voi dovrete rimanere in città finché non sarete rivestiti di potenza dall’alto ». Poi Gesù li condusse a Betania, alzò le mani e li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e fu portato in cielo. Lo adorarono e tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E stavano continuamente nel Tempio a benedire Dio (Lc 24,46-53).

Vocazione dei discepoli

Gesù ha aperto le Scritture ai suoi discepoli, ma ha anche aperto la loro comprensione per capirle; una doppia azione sempre necessaria. Gesù si appella un’ultima volta all’autorità delle Scritture, per far comprendere ai discepoli la necessità divina di tutto ciò che gli è accaduto e per rivelare loro il futuro del suo regno e la vocazione che dovranno assolvere. Essi devono predicare il pentimento e la remissione dei peccati nel suo nome. Questo è fondamentalmente l’intero Vangelo nella sua applicazione all’uomo peccatore e perduto; e questo Vangelo deve essere predicato a tutte le nazioni, a partire da Gerusalemme, la città colpevole, perché questo punto di partenza e di estensione del regno di Dio è stato annunciato anche nelle Scritture (Sal 110,2; Is 2,3; At 1,8).

Queste cose, testimoniate dai discepoli, avevano tutti i grandi fatti evangelici designati in precedenza; ma, per diventare capaci di dare questa testimonianza, i discepoli dovevano prima vedere realizzata in loro la promessa del Padre o essere rivestiti della potenza dello Spirito Santo. Gesù incarica espressamente i suoi discepoli di attendere a Gerusalemme questo potente aiuto. Luca racconta l’ascensione di Gesù. È alla fine dei quaranta giorni, quando Gesù riunisce i suoi discepoli per assistere alla sua ascensione, che dà loro la maggior parte delle istruzioni. Comandò loro di non lasciare Gerusalemme, diede loro la promessa dello Spirito Santo (At 1,4-5) e li incaricò di essere suoi testimoni, prima a Gerusalemme e poi tra tutte le nazioni.

Gesù condusse i suoi discepoli fuori dalla città sul Monte degli Ulivi, e lì stese le mani e li benedisse; e mentre li benediceva, fu assunto in cielo. I discepoli tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E si riunirono spesso, lodando e benedicendo Dio. Fuori città.

Il diacono Michel Houyoux

Link ad altri siti web cristiani

◊ Qumran : clicca qui per leggere l’aeticolo → TESTO L’Ascensione di Gesù nel profondo della mia esistenza

◊   Famiglia christiana (Italia)  : clicca qui per leggere l’aeticolo →  Ascensione di Gesù

♥ L’Ascensione di Gesù

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans articles en Italien, Catéchèse, fêtes religieuses, Page jeunesse, Religion, tempo pasquale, Temps pascal | Pas de Commentaire »

Ascension du Seigneur — Solennité

Posté par diaconos le 21 mai 2022

Afficher l’image source

De l’Évangile de Jésus Christ selon Luc

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : «  Il est écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. à vous d’en être les témoins.  Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. (Lc 24, 46-53)

Vocation des disciples

Jésus ouvrit les Écritures à ses disciples ; il ouvrit aussi leur entendement pour les comprendre ; double action toujours nécessaire.  Jésus en appela une dernière fois à l’autorité des Écritures, pour faire comprendre aux disciples la nécessité divine de tout ce qui lui arriva et pour leur révéler l’avenir de son règne et la vocation qu’ils auront à y remplir. Ils devront prêcher en son nom la repentance et la rémission des péchés. C’est là au fond tout l’Évangile dans son application à l’homme pécheur et perdu  ; et cet Évangile devra être annoncé à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, la ville coupable, car ce point de départ et cette extension du règne de Dieu étaient annoncés aussi dans les Écritures  (Ps 110. 2 ; Is 2, 3 ;Ac 1, 8).

Ces choses, dont les disciples furent les témoins,  eurent tous les grands faits évangéliques désignés auparavant  ; mais, pour devenir capables de rendre ce témoignage, il fallait d’abord que les disciples virent s’accomplir en eux la promesse du Père, ou qu’ils furent revêtus de la puissance du Saint-Esprit.  Jésus ordonne expressément à ses disciples d’attendre à Jérusalem ce secours puissant.  Luc raconte l’ascension de Jésus. Ce fut au terme des quarante jours, quand Jésus assembla ses disciples pour les rendre témoins de son ascension, qu’il leur adressa la plupart des instructions. II leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, leur fit la promesse du Saint-Esprit (Ac 1.4-5), leur confia la mission d’être ses témoins, à Jérusalem d’abord et ensuite parmi toutes les nations.

Jésus, conduisit ses disciples hors de la ville sur le mont des Oliviers et là, étendant ses mains, il les bénit ; et pendant qu’il les bénissait, il fut élevé au ciel. Les disciples s’en retournent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils s’assemblèrent fréquemment, louant et bénissant Dieu.  Hors de la ville.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊   Liturgie et sacrements ; cliquez ici pour lire l’article →  L’Ascension du Christ

◊ Notre Dame de la Croix   Solennité de l’Ascension 

♥ Signification de l’ascension de Jésus

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, fêtes religieuses, Page jeunesse, Religion, Temps pascal | Pas de Commentaire »

12345...86
 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS