Vijfentwintigste Zondag van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 15 septembre 2021

Venticinquesima domenica del Tempo Ordinario - Anno B dans Religion C25-3w

# De barmhartige Samaritaan is een parabel uit het Nieuwe Testament die door Jezus van Nazareth gebruikt werd om zijn definitie van « naastenliefde » te illustreren. Hij antwoordt op een vraag over de « Gouden Regel » van het Oude Testament: « Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf » (Leviticus 19:18). Deze gelijkenis komt alleen voor in het Evangelie van Lucas (Lc 10,25-37). Op het gebied van de bijbelse exegese maakt het deel uit van het Sondergut van deze evangelist.

De vraag die de advocaat in deze episode uit het Nieuwe Testament stelt, betreft de betekenis van het woord « naaste » (of « nabij » in vertaling). De term komt voor in Leviticus 19:17-18: « Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult uw landgenoten geen verwijten maken, en gij zult dus niet met zonde worden belast. Gij zult u niet wreken, noch wrok koesteren tegen de kinderen uws volks. Hier komt het voorschrift om de hoek kijken: « Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf » (Lev. 19, 18).

Dit is de zin die in het Evangelie volgens Lucas wordt geciteerd, juist vóór de gelijkenis. De joodse traditie hecht fundamenteel belang aan dit voorschrift, dat gewoonlijk de Gulden Regel wordt genoemd. Hillel, in de eerste eeuw, maakte het tot de bron van het principe van wederkerigheid, dat de hele Tora samenvat, mits aangevuld door studie. Rabbi Akiva, in de tweede eeuw, becommentarieerde de Gulden Regel als het « fundamentele principe van de Tora » en de « belangrijkste wet » in zijn discussie met Ben Azzai, en vergeleek de centrale positie van dit voorschrift in het midden van Leviticus, zelf in het midden van de vijf boeken van de Tora, met de positie van het Tabernakel in het midden van de Joodse processie.

Het Samaritaanse volk dat in het tweede boek Koningen11 wordt genoemd, beweerde af te stammen van de Hebreeërs en in het bijzonder van Jakob. Hun godsdienst was gebaseerd op de Pentateuch en zij verwierpen de religieuze centraliteit van Jeruzalem. Na hun terugkeer uit de gevangenschap in Babylon weigerden de Joden hen in hun midden toe te late

Over het Evangelie volgens Marcus

33 Toen zij van daar vertrokken, trokken zij door Galilea, en Jezus wilde niet dat iemand het wist, 31 want hij onderwees zijn discipelen, zeggende : « De Zoon des mensen is aan de mensen overgeleverd; zij zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan. » 32 Maar de discipelen verstonden deze woorden niet en waren bang hem te vragen. 33 Toen zij te Kapernaüm kwamen, vroeg Jezus hun, toen zij thuiskwamen: « Waarover hebben jullie onderweg gediscussieerd ? »

34 Zij zwegen, want onderweg hadden zij onder elkander getwist over wie de grootste was. 35 Toen Jezus was gaan zitten, riep hij de Twaalf bij zich en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, laat hij dan de laatste van allen zijn en dienaar van allen. 36 Toen nam Hij een klein kind en plaatste het in hun midden, kuste het en zei tegen hen: 37 « Wie zo’n kind in mijn naam ontvangt, ontvangt Mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hij die mij gezonden heeft.    (Mc 9, 30-37)

Jezus leert zijn discipelen

Na zijn vertrek uit Caesarea Filippi trok Jezus door Galilea, in een poging onbekend te blijven, zodat hij zijn discipelen kon onderwijzen over zijn aanstaande dood en verrijzenis. Zij begrepen het niet en durfden hem niet te ondervragen. Welke was de beste ?  In Kapernaüm vroeg Jezus hun wat zij tijdens de reis hadden besproken. Ze vielen stil, verward. Jezus zei hun plechtig dat wie de eerste wil zijn, de laatste zal zijn, de dienaar van allen. Hij sloeg zijn armen om een klein kind en zei : « Wie een van deze kleinen ontvangt, ontvangt hem en ontvangt God ».

Jezus zeide : « Ik zou liever in zee geworpen worden met een molensteen om mijn hals, dan een van deze kleinen, die in Mij gelooven, te schande te maken. »  De hand, de voet en het oog moeten geofferd worden, indien zij de oorzaak zijn van een val, opdat zij niet in Gehenna vallen, waar de worm niet sterft, waar het vuur niet uitgeblust wordt.  Ieder mens moet met vuur gezouten worden, zoals ieder offer met zout gezouten moet worden. Zout is goed, zolang het zijn smaak niet verliest; laten wij zout in onszelf hebben en in vrede met elkaar leven. En toen zij van daar vertrokken waren, gingen zij door Galilea, en hij wilde niet dat iemand het wist.

Want Hij onderwees zijn discipelen en zei tot hen : « De Mensenzoon zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij zullen Hem doden, en drie dagen nadat Hij gedood is zal Hij opstaan » (Mc 9,31).  Maar zij verstonden dit woord niet en waren bang het hem te vragen. Zij begrepen deze voorspelling niet, maar zij bemerkten er iets pijnlijks in; Mattheüs zegt dat zij er zeer bedroefd over waren, en dat zij daarom bang waren Hem te vragen.

In het evangelie volgens Matteüs waren het de discipelen die Jezus de vraag stelden : « Wie is de grootste ?   »  Volgens Marcus informeerde hij eerst naar het onderwerp van hun gesprek, en Marcus merkt op dat de discipelen zwegen, omdat zij zich in zijn aanwezigheid schaamden een vraag te hebben gesteld die hun eerzucht verraadde. Toen ging Hij zitten, riep de twaalf bijeen en zeide tot hen : Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de laatste van allen zijn en dienaar van allen.  Er was iets plechtigs in de manier waarop Jezus zich voorbereidde om te spreken.

Hij gaf geen raad hoe de ware grootheid te bereiken; hij toonde de vernedering die het onvermijdelijke gevolg is van hoogmoed, volgens dat eeuwige beginsel van het koninkrijk Gods : « Wie zich verheft, zal vernederd worden« . Hij voorspelde geen toekomstig oordeel, maar bevestigde een hedendaags feit: hoogmoed is vernedering, nederigheid is grootheid.

« Wie een van deze kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft » (Mc 9, 37). Door te verklaren, dat wie Hem ontvangt, God zelf ontvangt, bracht Jezus een gedachte tot uitdrukking, die men dikwijls in het Johannes-evangelie aantreft, bij voorbeeld in de woorden : « Ik en de Vader zijn één ». In de parallelle passage in Matteüs geeft Jezus een andere, niet minder belangrijke instructie over het kleine kind dat hij als model voorstelt.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

Wijkgemeenschap Valk & Watermolen – Belsele : klik hier om het artikel te lesen →   Mc. 9. 30-37

◊ Dominicains (België) : klik hier om het artikel te lesen →  25ste Zondag door het jaar

  De Apostel & De Profeet

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans La messe du dimanche, Paroisses, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Vierentwintigste dag van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 9 septembre 2021

Aucun texte alternatif pour cette image

Tu es Petrus is een Latijnse uitdrukking uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 16, vers 18. De drie woorden vormen het begin van het vers dat, volgens de katholieke kerk, Jezus Christus aan de apostel Petrus toevertrouwt om zijn Kerk te besturen: « Gij zijt Petrus, en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen ». Het vers, op muziek gezet in de vorm van een motet of liturgische hymne, wordt vaak gezongen bij vieringen die door de paus worden bijgewoond.

Dit vers uit het evangelie van Matteüs is het schriftuurlijke argument dat vaak door de katholieke kerk wordt aangevoerd om de voorrang van Petrus onder de apostelen te bevestigen. Andere komen uit het boek Handelingen (Handelingen 15:2, 14, 15:7) waar duidelijk wordt dat Petrus een bijzondere plaats innam in de vroege Kerk. Aangezien Petrus bisschop van Rome is geworden, zorgt de katholieke Kerk ervoor dat Petrus’ opvolgers in de bisschopszetel van Rome hetzelfde primaat genieten in het college van bisschoppen van de Kerk. Voor de katholieken bevestigt de episode van het bezoek van Petrus en Johannes aan het graf (Joh 20,3-8) het primaatschap van de discipel Petrus.

Hoewel de verschillende christelijke kerken als geheel het apostolisch primaat van de opvolger van Petrus in de bisschopszetel van Rome erkennen, wordt de manier waarop dit ambt zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld en vandaag door paus Franciscus wordt uitgeoefend, niet aanvaard door diezelfde niet-katholieke christelijke kerken en gemeenschappen. Aan de voet van de koepel van de Sint-Pietersbasiliek in Rome kan men Tu es Petrus lezen en de woorden van Jezus Christus aan Petrus, opgetekend in het evangelie van Matteüs (Mt 16, 18,19). De letters zijn zeer groot (twee meter hoog elk) en zijn zwart op een gouden achtergrond.

Het bijbelvers wordt verlicht door de 16 glas-in-loodramen van de koepel, een typisch architectonisch werk van Michelangelo. In het christendom zijn de sleutels de sleutels tot het koninkrijk der hemelen voor Petrus: « En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. Wat gij op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn, en wat gij op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn » (Mt 16, 18-19).

Uit het evangelie volgens Marcus

27 Jezus ging met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen : « Wie zeggen de mensen dat ik ben ? 28 Zij antwoordden hem : « Johannes de Doper », anderen : « Elia », weer andere : « Een van de profeten ». 29 Hij vroeg hun : « Wat zeggen jullie ? Wie denken jullie dat ik ben ? Petrus antwoordde : Gij zijt de Christus. 30 Toen verbood hij hun nadrukkelijk om met wie dan ook over hem te spreken.

31 Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen vele dingen moest lijden, en door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden verworpen worden, en gedood worden, en na drie dagen weer opstaan. 32 Jezus sprak deze woorden openlijk. Petrus nam hem terzijde en begon hem scherp te berispen. 33 Maar Jezus keerde zich om en toen Hij zijn discipelen zag, riep Hij Petrus scherp toe : « Ga weg van Mij, satan! Uw gedachten zijn niet van God, maar van mensen.

34 Toen hij de menigte bij zijn leerlingen riep, zei hij tegen hen: « Als iemand mij wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. 35 Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om mijnentwil en omwille van het evangelie, zal het behouden. (Mc 8, 27-35)

Jezus erkend als de Christus door Petrus

Op weg naar Caesarea Filippi vroeg Jezus zijn discipelen naar de meningen die over hem waren geuit. Zij vertelden hem enkele ervan. Jezus vroeg hen wat zij van hem vonden. Petrus riep uit dat Hij de Christus was. Jezus verbood de discipelen dit te zeggen. Jezus begon toen categorisch zijn dood en verrijzenis aan te kondigen. Petrus trachtte Hem te berispen, maar werd op zijn beurt door Jezus berispt.

Jezus riep de menigte samen met zijn discipelen en zei dat men, om Hem te volgen, zijn kruis op zich moest nemen : « Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. » Nu is de ziel van zulk een prijs, dat de ganse wereld haar verlies niet kan vergoeden, want wij moeten uitzien naar de tijd, dat Jezus, komende ten oordeel, zich zal schamen voor allen, die zich voor hem geschaamd hebben. Velen zullen niet sterven voordat zij het koninkrijk van God met kracht zien komen.

Na de belijdenis van Petrus richtte Jezus tot hem de woorden die beroemd zijn geworden in de geschiedenis van de Kerk: « Gezegend zijt gij, Simon, zoon van Jona ». In zijn prediking heeft Petrus niet verteld wat hem in de ogen van zijn toehoorders had kunnen verheffen. Hij herinnerde eerder aan wat hem vernederd zou hebben.

Wat ook de reden van Marcus moge zijn om de belofte van Jezus aan Petrus niet te vermelden, wij kunnen niet anders dan deze overweging van Theodore de Bèze zeer treffend vinden: Wie zal geloven, dat Petrus noch Marcus het beroemde « Gij zijt Petrus » zouden hebben weggelaten, als zij gedacht hadden, dat de grondslag van de Kerk in deze woorden bestond ?

Petrus berispte Jezus en Jezus berispte Petrus. Toen Jezus zich van Petrus afwendde en naar zijn leerlingen toeliep, voelde Hij de indruk die zij van Petrus’ onvoorzichtige woorden hadden kunnen krijgen, en Hij vreesde dat zij zijn gevoelens te zeer deelden; daarom gaf Hij een heilzame strengheid aan zijn berisping. Allen moeten hun leven verliezen ter wille van Jezus en het Evangelie.

Wat baat het een ieder zijn leven behouden te hebben en de gehele wereld overwonnen te hebben, als Jezus, op de dag waarop Hij in zijn heerlijkheid zal komen om het uiteindelijke lot van allen te regelen, hem onwaardig zal verklaren deel te hebben aan zijn Rijk en hem er van zal uitsluiten ?

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christel ijke websites

◊ Preken on line : klik hier om het artikel te lesen → 24e zondag door het jaar B

◊ De twaalf apostelen : klik hier om het artikel te lesen → De apostelen in de christelijke kerk

Video   Gods Woord  « Hoe Petrus Jezus leerde kennen , « 

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Histoire, La messe du dimanche, Page jeunesse, Paroisses, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Двадцать третье воскресенье обычного времени – год B

Posté par diaconos le 3 septembre 2021

Исцеление глухонемого

Ventitreesima domenica del Tempo Ordinario - Anno B dans articles en Italien sordomuto

# Чудеса Иисуса – это сверхъестественные события, приписываемые Иисусу в Новом Завете. Исцеление глухонемого из Декаполиса – это чудо, приписываемое Иисусу Христу. Он упоминается в Евангелии от Марка и является частью зондергута этой книги. Этот эпизод заканчивается обязательством раскрыть « мессианскую тайну ». Чудеса многочисленны в древнееврейской и греко-латинской литературе: надписи упоминают чудесные исцеления в Эпидавре, греческом святилище бога медицины Асклепия; у римлян были свои целители, такие как Аполлоний Тианский, у евреев – раввины-тауматурги, такие как Хони ХаМеагуэль или Ханина бен Досса.

Для Даниэля Маргерата « эти истории, благодаря разнообразию их мотивов и персонажей, казались бесконечными вариациями одного и того же стереотипного жанра, которыми изобилует греко-римская культура ». Знамения и чудеса были « разменной монетой » харизматов, доказательством их близких отношений с Богом, который наделил их этими способностями, пишет Паула Фредриксен. Флавий Иосиф, а также некоторые ближайшие раввинистические источники и Новый Завет сохранили память об этих людях. Некий Елеазар изгоняет бесов из одержимых людей; Ханина бен Доса из Галилеи исцеляет на расстоянии »; историк Геза Вермес видит « поразительную параллель » между этой таумачической силой и силой, приписываемой Иисусу в эпизоде исцеления сына офицера, где Иисус, как считается, также действует на расстоянии. « 

Другие харизматики управляли природой: Хони, создатель кругов (« Ониас » в книге Иосифа), и его двоюродный брат Ханан имели репутацию людей, вызывающих дождь. [Эти вызыватели дождя осознавали свои привилегированные отношения с Богом: вызыватель дождя Ханан даже молился, чтобы его зрители различали между ним и тем, кто действительно дает дождь, – Аббой [Отцом] небесным. Для авторов Евангелий чудеса – это знаки божественного действия, которые наблюдали не все. Ценность чудес как « знамений », подтвержденная в Новом Завете, согласуется с анализом историков, для которых они являются не объективным описанием фактов, а способом выражения религиозной истины.

Даниэль Маржерат указывает в этом смысле, « что рассказ о чуде – это религиозный язык, известный с древности, который несет в себе гораздо более сильные амбиции, чем воспоминание о чудесном факте прошлого; этот язык живет, чтобы протестовать против зла ». Библейские ученые классифицируют чудеса Иисуса по разным категориям. Герд Тайссен7 и Ксавье Леон-Дюфур8 выделяют тридцать три мотива, которые появляются в евангельских рассказах о чудесах.

Из Евангелия от Марка

1 Иисус вышел из области Тирской, прошел через Сидон, направился в сторону Галилейского моря и вошел в область Декаполиса. 32 Некоторые люди привели к Нему глухого человека, которому также трудно было говорить, и они умоляли Иисуса возложить на него руки. 33 Иисус отвел Его в сторону от толпы, вложил персты Свои в уши Его и коснулся языка Его слюною. 34 Тогда Он воззрел на небо, вздохнул и сказал ему : « Еффата !  « То есть, откройте !   » .

35 Уши его открылись, язык его развязался, и он говорил правильно. 36 Тогда Иисус повелел им не говорить никому; но чем более повелевал, тем более они проповедовали. 37 Они удивились и сказали: « Он сделал все правильно: Он заставляет глухих слышать и немых говорить ». «  (Мк 7, 31-37)

Исцеление глухонемого человека

Иисус покинул область Тира и вернулся к морю через Декаполис. К нему привели глухонемого и попросили возложить на него руки. Иисус вывел его из толпы, коснулся его ушей и языка и, подняв глаза к небу, со вздохом сказал : « Ефата, откройся ! « Парализованный был полностью исцелен. Иисус запретил присутствующим рассказывать об этом чуде, но чем больше Он запрещал, тем больше они рассказывали. И с великим изумлением они воскликнули : « Он все сделал правильно !  » .

Иисус продвинулся до северных границ Галилеи, где начиналась территория Тира. Вместо того чтобы сразу же вернуться назад, он направился еще дальше на север, через Сидон, чтобы вернуться к Галилейскому морю, пересечь Ливан в направлении Дамаска, а затем пересечь Декаполис. Марк не говорит, почему Иисус выбрал этот путь. Во время этого долгого путешествия по земле язычников Он мог непрерывно разговаривать со своими учениками.

Декаполис (десять городов) был большой областью за Иорданом, к северо-востоку от Галилеи. Однажды Иисус подошел к этому району; Ему пришлось уйти по просьбе жителей, но Он оставил там свидетельство Своей силы: « Тогда они стали умолять Иисуса уйти из их района. Когда Иисус вернулся в лодку, одержимый умолял остаться с Ним. Он не согласился, но сказал ему: « Иди домой к своему народу и расскажи ему обо всем, что Господь сделал для тебя по Своей милости ». (Мк 5, 17-19)

Эти люди доверились Иисусу, потому что попросили Его возложить на них руки. Только Марк рассказывает об этом исцелении. Матфей. Матфей указывает, что Иисуса окружало множество больных людей, в том числе глухонемых. Сплюнув, Иисус засунул пальцы со слюной в уши и коснулся языка глухонемого. Обычно Иисус исцелял одними словами. С какой целью он это сделал? Некоторые считают, что он хотел восполнить то, чего не хватало в вере больного; ободрить его, показав, что он с интересом заботится о нем.

Другие полагают, что он имел в виду свидетелей исцеления и приспособился к их представлениям о действенности определенных средств, чтобы избежать в них суеверия, которое могло быть связано с чудом. Иисус ничего не делал напрасно, но нашел эти средства необходимыми для совершения некоторых Своих чудес. Он был своего рода посредником между Ним и больными.

Совершение этого чуда было очень торжественным. Иисус, как часто бывает, поднял глаза к небу, где Его взгляд искал весь свет и силу Божью; Он вздохнул, вознося горячую молитву Богу, и из-за боли, которую Он испытывал, принимая на себя наши слабости; наконец, Он произнес могущественное слово, которое вернуло слух и речь несчастному: Ephphatha! (Арамейское слово) Образно говоря, уши немого были закрыты, а язык связан, отсюда слова: уши его открылись, и (греч.) развязался язык его. Эта толпа, ставшая свидетелем чуда, послушалась своего энтузиазма, а не повелений Иисуса.

Дьякон Мichel Houyoux

Ссылки на другие христианские сайты

◊ Богословское толкование  : Чудеса Иисуса нажмите здесь, чтобы прочитать статью →  Богословское толкование

◊ Рубрики портала : Чудеса Иисуса нажмите здесь, чтобы прочитать статью →  Избранные изречения отца Серафима (Роуза)

 Католический приход в Караганде, Майкудук :  » Иисус исцеляет слепых »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Histoire, homélies particulières, La messe du dimanche, Page jeunesse, Paroisses, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Успение Пресвятой Богородицы

Posté par diaconos le 14 août 2021

C'est quoi l'Assomption ? - Ça m'intéresse

# Успение Марии, известное в восточной традиции как Падение, – это православное и католическое религиозное убеждение, что Дева Мария, мать Иисуса, не умерла, как все остальные, а вошла прямо в славу Божью (что обычно переводится как « вознесение на небо »). Выражение, использованное Папой Римским « после завершения земной жизни », оставляет открытым вопрос, умерла ли Дева Мария до вознесения или воскресла до своей смерти.

. Эта вера не имеет библейского основания, но очень древняя в традиции как Восточной, так и Западной церквей (и отмечается литургически с VIII века) и была определена как религиозная догма (т.е. истина христианской веры) в апостольской конституции Пия XII « Munificentissimus Deus » в 1950 году. Это первое и пока единственное заявление, которое апеллирует к папской непогрешимости после провозглашения непогрешимости Первым Ватиканским собором.

Хотя Восточные Церкви разделяют веру в Успение, они никогда не стремились дать ей догматическое определение. В католической церкви Успение торжественно празднуется 15 августа, часто с религиозными процессиями. В англиканском календаре праздник Успения был упразднен в 1549 году, но 15 августа остался главным праздником Девы Марии (без ссылки на ее вознесение).

15 августа считается датой освящения первой церкви, посвященной Марии, « Матери Иисуса, Сына Божьего », в Иерусалиме, в пятом веке после Эфесского собора (431 год). До того как стать догмой, Успение Марии было верой, основанной на патристической традиции, а не на библейском основании, признанном ранней Церковью. На самом деле, в Новом Завете нет ни одного текста, в котором бы упоминалось о конце Марии, и апокрифические тексты и легенды заполнили этот пробел.

В 373 году [нашей эры] святой Ефрем упоминает идею о том, что тело Марии осталось неповрежденным после ее смерти, то есть не тронутым « нечистотой » смерти (поскольку Тора – это « Тора жизни », смерть и те, кто ее несет, считаются нечистыми). В четвертом веке Епифаний Саламинский проверял различные гипотезы о том, что произошло с Марией в конце ее жизни. Он заключает, что сказать невозможно, но оставляет открытой возможность того, что некоторые гетеродоксальные круги знали больше, по его мнению. Поскольку существует письменная традиция уже пятого века, она, вероятно, датируется четвертым. На Западе первым о нем упоминает Григорий Турский в конце шестого века.  Он, очевидно, основывается на корпусе апокрифических текстов, объединенных под названием Transitus Mariæ и обычно относимых к пятому веку

lwf0003web.gif

Они принесли ковчег Божий и поставили его посреди шатра, который Давид приготовил для них

Из первой книги « Хроник

-В те дни Давид собрал весь Израиль в Иерусалим, чтобы принести ковчег Господень в назначенное для него место. Он собрал сыновей Аарона и левитов. Левиты несли ковчег Божий с палками на плечах, как повелел Моисей, по слову Господа. Давид велел начальникам левитов собрать своих братьев, певцов, с их инструментами, арфами, лирами и кимвалами, чтобы они издали громкий радостный крик.

Затем они принесли ковчег Божий и поставили его посреди шатра, который воздвиг для них Давид. Затем они принесли Богу всесожжения и благодарственные жертвы. Когда Давид закончил всесожжения и благодарственные жертвы, он благословил народ во имя Господа. (1. гл. 15,3-4,15-16; 16,1-2) стать.

Le mystère de l'Arche d'alliance

Согласно одной из библейских традиций, Ковчег Завета был сделан из дерева акации, покрыт изнутри и снаружи чистым золотом и отделан по всему периметру золотом. Он был два с половиной локтя в длину, полтора локтя в ширину и полтора локтя в высоту. У него было четыре ноги, на вершине которых находились четыре золотых кольца. Для поддержки колец через них продевались шесты из дерева акации, покрытые золотом.

Ковчег ЗаветаСогласно одной из библейских традиций, Ковчег Завета был сделан из дерева акации, покрыт изнутри и снаружи чистым золотом и отделан по всему периметру золотом. Он был два с половиной локтя в длину, полтора локтя в ширину и полтора локтя в высоту. У него было четыре ноги, на вершине которых находились четыре золотых кольца. Для поддержки колец через них продевались шесты из дерева акации, покрытые золотом.

Ковчег Завета

L'Arca dell'Alleanza (in ebraico אֲרוֹן הָעֵדוּת, Aron ha'Edout, "Arca della Testimonianza") sarebbe lo scrigno che, secondo la Bibbia, contiene le Tavole della Legge (dieci comandamenti) date a Mosè sul monte Sinai1. È una cassa di legno oblunga ricoperta d'oro. Il sedile della misericordia con due cherubini in cima, che forma il coperchio, è considerato il trono, la residenza terrena di YHWH (Esodo 25:22). Quando il tabernacolo fu completato, l'arca fu posta nel Santo dei Santi, la parte più centrale del Tempio di Salomone. (1 Re 8:1-8).ковчег завета (на иврите אֲרוֹן הָעֵדוּת, Aron ha’Edout, « Ковчег свидетельства ») – это ларец, в котором, согласно Библии, хранятся скрижали Закона (десять заповедей), данные Моисею на горе Синай1. Это продолговатый деревянный ящик, покрытый золотом. Сиденье милосердия с двумя херувимами на нем, образующими крышку, считается троном, земной обителью YHWH (Исход 25:22). Когда строительство скинии было завершено, ковчег был помещен в Святая Святых, самую центральную часть храма Соломона. (1 Царств 8:1-8).Ковчег Завета (ивр. אֲרוֹן הָעֵדוּת, Aron ha’Edout, « Ковчег свидетельства ») – это ларец, в котором, согласно Библии, хранятся Скрижали Закона (Десять заповедей), данные Моисею на горе Синай.

Это продолговатый деревянный ящик, покрытый золотом. Сиденье милосердия с двумя херувимами на нем, образующими крышку, считается троном, земной обителью YHWH (Исход 25:22). Когда скиния была завершена, ковчег был помещен в Святая Святых, центральную часть храма Соломона. (На нем была крышка (сиденье милосердия) из чистого золота, два с половиной локтя в длину и один с половиной локтя в ширину. По обе стороны от крышки стояли два золотых херувима, которые расправили крылья вверх, прикрывая грудь, и повернулись лицом друг к другу. Ковчег Завета, кольца, шесты, сиденье для милосердия и два херувима были сделаны Беселем в соответствии с этим изображением. Он был главным строителем скинии и был послан Богом прямо к Моисею.

Его имя встречается в генеалогических списках в книге Хроник. Он упоминается там как сын Ури (Бытие 31:1), который, в свою очередь, является сыном Хура из колена Иудина. В пятидесятничестве он считается одним из первых, на ком произошло проявление Святого Духа. Если ограничиться библейскими текстами в соответствии с каноном Еврейских Писаний, то кажется, что Ковчег, пробыв в храме Соломона много лет, просто исчез.

Помпей, римский генерал, свидетельствовал, что во Втором Храме больше не было Ковчега. Он нашел Святое Святых совершенно пустым. Выдвигались самые разные гипотезы: одни считали, что Ковчег был спрятан где-то священниками, в одном из подземных ходов Храмовой горы или в каком-то другом месте, которое они держали в тайне до подходящего момента для его повторного появления, когда был построен Третий Храм.

Его имя встречается в генеалогических списках Хроник. Он упоминается там как сын Ури (Бытие 31, 1), который, в свою очередь, является сыном Хура из колена Иудина. В пятидесятничестве он считается одним из первых, на ком произошло проявление Святого Духа. Если ограничиться библейскими текстами в соответствии с каноном Еврейских Писаний, то кажется, что Ковчег, пробыв в храме Соломона много лет, просто исчез.

Помпей, римский генерал, свидетельствовал, что во Втором Храме больше не было Ковчега. Он нашел Святое Святых совершенно пустым. Выдвигались самые разные гипотезы: одни считали, что Ковчег был спрятан священниками где-то в одном из подземных ходов Храмовой горы или в другом месте, которое они держали в тайне до подходящего момента для его повторного появления, когда был построен Третий Храм.

Дьякон Michel Houyoux

Ссылки на другие христианские сайты

◊ Успение Пресвятой Богородицы :   Успение  нажмите здесь, чтобы прочитать статью → Предание

◊ Правмир – Православие и Мир :   Успение  нажмите здесь, чтобы прочитать статью → Успенский пост

  УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans fêtes religieuses, La messe du dimanche, Messages, Paroisses, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

12345...33
 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS