Maandag van de derde week van de advent

Posté par diaconos le 14 décembre 2020

John’s doop, waar kwam die vandaan ?

Le baptême de Jean, d'où venait-il ? du ciel ou des hommes ? » - Hozana

# Johannes de Doper  Sommige akademici beweer dat Johannes deur Essene beïnvloed is, ‘n deels asketiese groep wat die einde van die wêreld verwag het en rituele so ortgelyk aan die doop gehad het.[6] Johannes se doopsbediening was ‘n reiningsplegtigheid vir berouvolle sondaars, wat in « lewende water » (in hierdie geval ‘n rivier) uitgevoer is, ooreenkomstig met Joodse tradisie. Jesus, die sentrale figuur van Christendom, is ook deur Johannes gedoop. Sommige beweer dat Jesus oorspronklik een van Johannes se volgelinge was. Sommige van Jesus se volgelinge was ook oorspronklik volgelinge van Johannes. Soos Jesus, het Johannes in ‘n tyd van politieke, sosiale en godsdienstige onrus gepreek. Beskrywings van Johannes in die Nuwe Testament is versoenbaar met dié deur die Joodse geskiedkundige Josefus, wie se aantekeninge as gesaghebbend beskou word. Hy kom egter nie slegs in die Christelike Evangelie voor nie, maar ook in die Islamitiese Koran. Johannes die Doper se historisiteit is ietwat omstrede, maar hy word deur die Joodse historikus Flavius Josephus genoem.

Om te leven in vereniging met God.

Geniet van het feit dat je niet bekend bent, noch door jezelf, noch door anderen. Stop niet bij wat goed en wat slecht is in anderen. Het geheim van het bewustzijn gaat achteruit en wordt sterk gereduceerd elke keer dat de vrucht ervan aan de mensen wordt geopenbaard, want dan ontvangt men als beloning de vrucht van de voorbijgaande roem.

Zwijg over wat God je geeft en denk aan de woorden van de Bruid : « Mijn geheim is voor mij » (Jes. 24, 16). Spreek weinig, en bemoei je niet met wat niet van je gevraagd wordt. Zorg er altijd voor dat je in de aanwezigheid van God blijft en dat je de zuiverheid die God je leert in je houdt. Ontlast jezelf niet en weiger om door iedereen gecorrigeerd te worden; luister naar elke berisping met een sereen gezicht; denk dat het God is die je dit vertelt.

Beschouw het als Gods genade dat er soms een goed woordje voor je wordt gedaan, want je verdient het niet. Leef alsof er alleen God en jij in deze wereld zijn, zodat je hart niet kan worden tegengehouden door iets menselijks. Bewaar je hart in vrede; laat geen enkele gebeurtenis in deze wereld je zorgen baren ; bedenk dat er een einde moet komen aan alles. (Johannes van het Kruis)

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens de heilige Mattheus

In die tijd was Jezus de tempel binnengegaan en terwijl hij les gaf, kwamen de overpriesters en oudsten van het volk naar hem toe en vroegen : « Met welk gezag doet u dit en wie heeft u dit gezag gegeven ? « Jezus antwoordde hen : « Ik zal u één vraag stellen, en als u mij antwoord geeft, zal ik u ook vertellen met welke autoriteit ik dit doe : De doop van Johannes, waar kwam die vandaan? Kwam die uit de hemel of uit de mensen ? »
Ze dachten bij zichzelf: « Als we zeggen: ‘Uit de hemel,’ gaat hij zeggen: ‘Waarom geloofde je zijn woord niet? » Als we zeggen: « Van de mensen, » moeten we de menigte vrezen, want ze houden allemaal John als een profeet. » Dus zeiden ze tegen Jezus : « We weten het niet ! » Hij zei op zijn beurt tegen hen : « Ik vertel je ook niet met welke autoriteit ik dit doe. » (Mt 21, 23-27)

De strijd in de tempel

Bij het naderen van Jeruzalem, in de richting van Bethpage, stuurde Jezus twee van zijn discipelen om een ezel en haar veulen te halen. Zo werd de profetie vervuld die de dochter van Sion de komst van haar koning aankondigde. De discipelen brachten het veulen mee en bedekten hem met hun kleren. Jezus zou er op gezeten hebben. De menigte was vervuld van enthousiasme; ze bestrooiden de weg met kleren en takken van bomen en begroetten Jezus met de kreet van : Hosanna aan de zoon van David !

De hele stad werd verplaatst. Ze vroegen zich af wie Jezus was. De menigte die hem volgde antwoordde : « Het is de profeet, Jezus van Nazareth! «   En de leden van het Sanhedrin trokken zich terug op een afstand en begonnen onderling te redeneren. Ze worstelden tussen de twee termen van het dilemma dat Jezus hen voorlegde. Ze vonden geen andere uitweg dan hun onwetendheid en incompetentie te belijden bij het beoordelen van een van de belangrijkste religieuze manifestaties van hun tijd.

De angst voor de menigte weerhield hen ervan zich openlijk tegen Johannes de Doper te verklaren. De verering waarmee het volk de herinnering aan de profeet omringde was zo diep dat een dergelijke houding hen in groot gevaar bracht ; ze werden gedwongen om tegen zichzelf te zeggen : « Het hele volk zal ons stenigen » (Lc 20, 6).

Zij zochten hun toevlucht tot deze nederlaag : « Wij weten het niet« , een vernederende bekentenis voor hen, de geestelijke leiders van de natie, omdat het hun heilige plicht was om de missie van Johannes te onderzoeken en deze aan het volk aan te bevelen of zich ertegen te verzetten, al naar gelang het van God of van de mensen was. Wat een verwarring voor deze mannen, en wat een oordeel van God in deze weigering.

De leden van het Sanhedrin trokken zich terug aan de zijlijn en begonnen onderling te redeneren. Ze worstelden tussen de twee termen van het dilemma dat Jezus hen voorlegde. Ze vonden geen andere uitweg dan hun onwetendheid en incompetentie te belijden bij het uitspreken van een oordeel over een van de belangrijkste religieuze manifestaties van hun tijd.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Kerk  en Geloof : klik hier om het artikel te lezen → Maandag in de derde week van de advent

◊ Dionysius parochie  : klik hier om het artikel te lezen →  3e week van de advent, maandag

Prediker : Carel-J Rischmuller : « Ontmoetings met Jesus »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans comportements, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

Lundi de la troisème semaine du temps de l’Avent

Posté par diaconos le 14 décembre 2020

Le baptême de Jean, d’où venait-il ?

Le baptême de Jean, d'où venait-il ? du ciel ou des hommes ? » - Hozana

Pour vivre dans l’union à Dieu

Aimez à ne pas être connu(e), ni de vous-même, ni des autres. Ne vous arrêtez ni à ce qu’il y a de bien, ni à ce qu’il y a de mal chez les autres. Le secret de la conscience se détériore et se réduit beaucoup toutes les fois que l’on en révèle le fruit aux hommes, car on reçoit alors pour récompense le fruit de la renommée passagère.

Taisez ce que Dieu vous donne, et rappelez-vous cette parole de l’Épouse : « Mon secret est pour moi » (Is 24, 16). Parlez peu, et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous est pas demandé. Faites toujours en sorte de rester en présence de Dieu, et de conserver en vous la pureté que Dieu vous enseigne. Ne vous disculpez pas et ne refusez pas d’être corrigé(e) par tous ; écoutez toute réprimande avec un visage serein ; pensez que c’est Dieu qui vous dit cela.

Considérez comme miséricorde de Dieu que l’on vous dise parfois une bonne parole, car vous n’en méritez aucune. Vivez comme s’il n’y avait que Dieu et vous en ce monde, afin que votre cœur ne puisse être retenu par quoi que ce soit d’humain. Faites en sorte de conserver votre cœur en paix ; qu’aucun événement de ce monde ne vous inquiète ; considérez que tout doit s’achever. (St Jean de la Croix)

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus était entré dans le Temple, et, pendant qu’il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s’approchèrent de lui et  demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t’a donné cette autorité ? » Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule ; et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela : Le baptême de Jean, d’où venait-il ? du ciel ou des hommes ? »
Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement : «Si nous disons : “Du ciel”, il va nous dire : “Pourquoi donc n’avez-vous pas cru à sa parole ?” Si nous disons : “Des hommes”, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète.» Ils répondirent donc à Jésus : «Nous ne savons pas !» Il leur dit à son tour : «Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela.» (Mt 21, 23-27)

La lutte dans le temple

Aux approches de Jérusalem, vers Bethphagé, Jésus envoya deux de ses disciples chercher une ânesse et son ânon. Ainsi fut accomplie la prophétie qui annonça à la fille de Sion l’arrivée de son Roi. Les disciples amenèrent l’ânon, le couvrirent de leurs vêtements. Jésus se serait assis dessus. L’enthousiasme s’empara de la foule ; elle joncha la route de vêtements et de branches d’arbres et salua Jésus du cri de : Hosanna au fils de David !

Toute la ville fut émue. Elle se demanda qui fut Jésus. La foule qui le suivit répondit  : « C’est le prophète, Jésus de Nazareth ! »  Les membres du sanhédrin se retirèrent à l’écart et se mirent à raisonner entre eux. Ils se débattirent entre les deux termes du dilemme que Jésus leur posa. Ils ne trouvèrent d’autre issue que d’avouer leur ignorance et leur incompétence à se prononcer sur l’une des plus importantes manifestations religieuses de leur temps.

La crainte de la foule les retint de se déclarer ouvertement contre Jean-Baptiste. La vénération dont le peuple entoura la mémoire du prophète fut si profonde, qu’une telle attitude leur fit courir les plus grands risques ; ils furent forcés de se dire : « Tout le peuple nous lapidera » (Lc 20. 6). Ils se réfugièrent  dans cette défaite : « Nous ne savons » ; aveu humiliant pour eux, les conducteurs spirituels de la nation ; car leur devoir sacré fut d’examiner la mission de Jean et de la recommander au peuple ou de s’y opposer, selon qu’elle fut de Dieu ou des hommes. Quelle confusion pour ces hommes et quel jugement de Dieu dans ce refus.

Les membres du sanhédrin se retirèrent à l’écart et se mirent à raisonner entre eux. Ils se débattirent entre les deux termes du dilemme que Jésus leur posa. Ils ne trouvèrent d’autre issue que d’avouer leur ignorance et leur incompétence à se prononcer sur l’une des plus importantes manifestations religieuses de leur temps.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Monseigneur André Fort : cliquez ici pour lire l’article → Troisième Dimanche de l’Avent : « Réjouissez-vous, le Seigneur est proche !

◊ Teologat : cliquez ici pour lire l’article →   présentation de la troisième semaine du temps de l’Avent

Par quelle autorité fais-tu cela ?

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans comportements, Disciples de Jésus, Foi, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.

Posté par diaconos le 11 décembre 2020

http://www.jevismafoi.com/wp-content/uploads/2019/12/enfants.jpg

Abbiamo suonato il flauto per te, e tu non hai ballato

# Il Figlio dell’uomo è una figura escatologica in uso nei circoli apocalittici ebraici del periodo post-esilico. Nei Vangeli, Gesù usa più spesso questo titolo quando parla di sé. Le interpretazioni a cui ha dato origine nel cristianesimo hanno spostato il significato iniziale verso l’umanità di Gesù. La sua prima attestazione risale al settimo capitolo del Libro di Daniele, risalente alla persecuzione di Antioco Epifane, poco prima della rivolta dei Maccabei (160 a.C. circa). Già nel Libro di Ezechiele, Dio si rivolge più volte al profeta chiamandolo « Figlio dell’uomo ». Ci sono più di ottanta passi del Nuovo Testamento in cui Gesù di Nazareth si definisce « Figlio dell’uomo ». Questo è il titolo che usa più frequentemente quando parla di sé: si presenta come il futuro giudice escatologico. I primi cristiani identificavano il « Figlio dell’uomo » con il Cristo glorioso, di cui si aspettavano la parusia. Troviamo questo tema nell’Apocalisse.

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo

Allora Gesù disse alle folle : « A chi devo paragonare questa generazione? È come se i bambini seduti in piazza, gridando agli altri, dicessero: « Abbiamo suonato il flauto per te, e tu non hai ballato ». Cantavamo lamenti, e tu non ti battevi il petto ».
Poiché Giovanni è venuto, non mangia e non beve, e si dice: « È un uomo posseduto! Il Figlio dell’uomo è venuto, mangia e beve, e si dice: « Ecco un ghiottone e un ubriacone, un amico dei pubblicani e dei peccatori ». Ma la saggezza di Dio è stata riconosciuta proprio attraverso ciò che fa. «  (Mt 11,  16-19)

Chi ha orecchie, che senta !

Richiama l’attenzione su questa importante istruzione su Giovanni Battista. Quando il discorso su Giovanni Battista fu terminato (Mt 11, 7-15), Gesù non si lasciò sfuggire l’occasione di fare un grave rimprovero alla sua generazione, che non poteva avvalersi della testimonianza di Giovanni o di Gesù per la sua vita religiosa e morale.

Dopo aver cercato l’immagine che potesse rappresentare tale condotta, la trovò in un gioco giocato in piazza dai bambini del suo tempo.  Questo gioco assomigliava a quella che noi chiamiamo « sciarada ». Uno dei due gruppi di giocatori iniziava la rappresentazione di una scena di vita quotidiana, mentre gli altri, per dimostrare di aver indovinato il motivo scelto, entravano immediatamente nel loro gioco e completavano la scena iniziata.

Così i primi suonavano il flauto ; gli altri dovevano rappresentare un matrimonio che avanzava nel mezzo delle danze leggiadre. I primi cantavano lamenti; gli altri dovevano formare un corteo funebre e far sembrare i lamenti cupi. Il secondo gruppo di bambini lunatici e imbronciati si è rifiutato di rispondere agli inviti dei compagni di classe e di partecipare al gioco. Da qui i rimproveri che hanno ricevuto.

I figli del primo gruppo rappresentavano Gesù e Giovanni; quelli del secondo gruppo rappresentavano la generazione contemporanea rimasta sorda alle chiamate di entrambi. Questa è la spiegazione più naturale di questa parabola. I bambini che si lamentavano di non essere seguiti dai contemporanei di Gesù che avrebbero voluto imporre la loro volontà a Giovanni e a Gesù, ed erano dispiaciuti di non averlo fatto.

Secondo B. Weisse, Gesù avrebbe voluto caratterizzare lo spirito di questa generazione paragonandolo ai bambini capricciosi che facevano ridere e piangere i loro compagni quando i loro desideri cambiavano. Il secondo gruppo di bambini è solo un dettaglio della foto. È a questo stato d’animo ostinato e indisciplinato che Gesù ha attribuito il doppio fallimento del ministero di Giovanni e del suo stesso ministero.

Giovanni, entrato nel suo ministero, visse in astinenza, con la rigorosa ascesi di un profeta dell’Antico Testamento, e lo calunniarono, dicendo che era posseduto, attribuendo al demone dell’orgoglio le esagerazioni delle sue austerità.

Quanto a Gesù, egli visse con la santa libertà della nuova alleanza, accettò gli inviti dei casellanti e dei peccatori; e questi lo calunniarono, accusandolo di violare le prescrizioni della legge e di vivere nella dissoluzione. Così né i lamenti severi della legge né i dolci suoni del vangelo della grazia li hanno impressionati.

Nonostante questa cieca opposizione a Giovanni e a Gesù, la sapienza divina, che si manifestava brillantemente nell’uso di questi vari metodi (la Legge, il Vangelo), questa sapienza era giustificata dai suoi figli, che non solo la riconoscevano e la ammettevano, ma dimostravano, con la trasformazione della loro vita, quanto divini fossero i mezzi impiegati da questa sapienza, e quanto solo essi si adattassero alle esigenze della natura umana. Le persone che hanno creduto e gli esattori che si sono pentiti hanno giustificato Dio : « E il morto si è seduto e ha cominciato a parlare. E Gesù lo restituì a sua madre. « (Lc 7, 15)

Diacono Michel Houyoux

Link ad altri siti Web cristiani

◊ Gesu Maria : clicca qui per leggere l’articolo → Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo

◊ COMMENTO DI Rev. D. Antoni CAROL i Hostenc (Spania)  : clicca qui per leggere l’articolo →   Non ascoltano né Giovanni né il Figlio

Vangelo e commento di padre Tommaso Gaudio

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans articles en Italien, comportements, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

Ils n’écoutent ni Jean ni le Fils de l’homme.

Posté par diaconos le 11 décembre 2020

http://www.jevismafoi.com/wp-content/uploads/2019/12/enfants.jpg

Nous vous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé

# Le Fils de l’Homme est une figure eschatologique en usage dans les milieux apocalyptiques judaïques dès la période post-exilique. Dans les évangiles, Jésus reprend le plus souvent ce titre lorsqu’il parle de lui-même. Les interprétations auxquelles elle donna lieu dans le christianisme firent glisser le sens initial vers l’humanité de Jésus. Sa plus ancienne attestation remonte au septième chapitre du Livre de Daniel, daté de la persécution d’Antiochos Épiphane, peu avant la révolte des Maccabées (vers 160 av. J.-C.). Dans le Livre d’Ézéchiel déjà, Dieu s’adresse plusieurs fois au prophète en l’appelant « Fils d’homme ». On trouve plus de quatre-vingt passages dans le Nouveau Testament où Jésus de Nazareth se nomme lui-même « Fils de l’homme ». C’est le titre qu’il emploie le plus fréquemment lorsqu’il parle de lui-même : Il se présente comme le futur juge eschatologique. Les premiers chrétiens identifient le « Fils de l’Homme » au Christ glorieux dont ils attendent la parousie. On retrouve ce thème dans l’Apocalypse

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d’autres en disant : “Nous vous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la  poitrine.”
Jean est venu, en effet ; il ne mange pas, il ne boit pas, et l’on dit : “C’est un possédé !” Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il boit, et l’on dit : “Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs.” Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu’elle fait. »  (Mt 11, 16-19)

Que celui qui a des oreilles, entende !

Appel à donner une sérieuse attention à cette importante instruction au sujet de Jean-Baptiste. Le discours sur Jean-Baptiste étant fini (Mt 11 7-15),  Jésus ne laissaa pas échapper cette occasion de faire entendre un sérieux reproche à sa génération, qui ne sut mettre à profit, pour sa vie religieuse et morale, ni le témoignage de Jean, ni celui de Jésus.

Après avoir cherché l’image qui put figurer une telle conduite., il la trouva dans un jeu que pratiquèrent sur la place publique les petits enfants de son temps.  Ce jeu ressembla à celui que nous appelons du nom de « charade ». L’un des deux groupes de joueurs commençait la représentation d’une scène de la vie ordinaire, les autres pour montrer qu’ils avaient deviné le motif choisi, entraient aussitôt dans leur jeu et achevaient la scène commencée.

Ainsi les premiers jouèrent de la flûte ; les autres durent représenter une noce qui s’avança au milieu des danses gracieuses. Les premiers chantèrent des complaintes ; les autres durent se former en un cortège funèbre et faire retentir de lugubres lamentations. Le second groupe d’enfants d’humeur maussade et boudeuse refusa de répondre aux invites de leurs camarades et de prendre part au jeu. De là les reproches qu’ils s’attirèrent.

Les enfants du premier groupe représentèrent Jésus et Jean ; ceux du second groupe la génération contemporaine qui demeura sourde aux appels de l’un et de l’autre. Telle est l’explication la plus naturelle de cette parabole. Les enfants qui se plaignirent de n’être pas suivis aux contemporains de Jésus qui auraient voulu imposer leur volonté à Jean et à Jésus, et furent mécontents de n’y avoir pas réussi.

D’après B. Weisse, Jésus aurait voulu caractériser l’esprit de cette génération, en la comparant à des enfants capricieux, qui voudraient faire rire et pleurer leurs camarades au gré de leurs désirs changeants. Le seconde groupe des enfants n’étant qu’un trait de détail du tableau. Il ne faut pas lui chercher d’application C’est à cette humeur volontaire et indocile que Jésus attribua le double insuccès du ministère de Jean et du sien propre.

 Jean, entré dans son ministère, vécut dans l’abstinence, avec le rigoureux ascétisme d’un prophète de l’Ancien Testament, et ils le calomnièrent, le disant possédé, attribuant au démon de l’orgueil les exagérations de ses austérités.

Quant à Jésus, il vécut avec la sainte liberté de la nouvelle alliance, accepta les invitations des péagers et pécheurs ; et ils le calomnièrent en l’accusant de violer les prescriptions de la loi et de vivre dans la dissolution. Ainsi, ni les complaintes sévères de la loi, ni les doux sons de l’Évangile de la grâce, ne firent pas impression sur eux.

Malgré  cette aveugle opposition à Jean et à Jésus, la sagesse divine, qui se manifesta d’une manière éclatante dans l’emploi de ces diverses méthodes (la loi, l’Évangile), cette sagesse fut justifiée, de la part de ses enfants, qui non seulement l’eurent reconnue, admise, mais prouvèrent, par la transformation de leur vie, combien les moyens employés par cette sagesse furent divins et seuls adaptés aux besoins de la nature humaine. Le peuple qui crut et les péagers qui se repentirent justifièrent Dieu : « Et le mort s’assit et commença à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. » (Lc 7, 15)

Diacre Michel Houyoux

◊ Diacre Michel Houyoux  : cliquez ici pour lie l’article →  LE LIVRE DE LA VIE

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Hozana : cliquez ici pour lie l’article → « Ils n’écoutent ni Jean ni le Fils de l’homme »

◊ Got Question  : cliquez ici pour lie l’article → «  Que veut dire : « Jésus est le Fils de l’homme

« Ils n’écoutent ni Jean ni le Fils de l’homme. » – Lectio Divina -

Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans comportements, Enseignement, Page jeunesse, Religion, Temps de l'Avent | Pas de Commentaire »

1...5354555657...72
 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...