Zestiende Zondag in de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 17 juillet 2021

Zij waren als schapen zonder herder

 Seizième dimanche du Temps Ordinaire — Année B dans Catéchèse brebis_sans_berger

# De gelijkenis van het verloren schaap, ook bekend als de « gelijkenis van de goede herder » of « van de goede herder », toegeschreven aan Jezus van Nazareth, wordt gevonden in twee canonieke evangeliën van het Nieuwe Testament. Het wordt gemeld door Mattheüs (Mt 18,12-13) en Lucas (Lc 15,3-7). Het wordt ook gevonden in het apocriefe Evangelie van Thomas, Logion 107. Mogelijke parallellen in het Oude Testament zijn Ezech 34:6, 12 en Ps 119:176.

Uit deze gelijkenis is de uitdrukking « verloren schaap » ontstaan, die, evenals de « verloren zoon » in een onmiddellijk daarop volgende gelijkenis in Lukas, verwijst naar de persoon die moreel verloren is, of, eveneens in Lukas, naar de verloren drachme. De eerste twee gelijkenissen, en soms alle drie, dienen als basis voor de beschouwingen van theologen en predikers over de noodzaak om het verloren schaap te zoeken en het terug te brengen naar de kudde, in het geval van onvrijwillige vermissing, of om de berouwvolle zondaar met genade te verwelkomen, in het geval van vrijwillige vermissing.

De Goede Herder is een van de titels  » waarmee Jezus zichzelf aanduidt (Johannes 10:11). Het is een van de zeven woorden « Ik ben… » die alleen in het evangelie van Johannes voorkomen en verwijst naar een aspect van Jezus’ zending: degene die verzamelt, leidt, zoekt (de verlorenen) en zijn leven aflegt voor anderen. Hij voedt zijn schapen of brengt de verloren schapen terug. Dit is de oorsprong van het woord « herder » dat in het christendom wordt gebruikt.

Het iconografische thema van de Goede Herder werd eerst op grote schaal gebruikt in de oude Griekse kunst, waar het werd toegepast op de cryophorus Hermes (van het Griekse κριος,  » ram  » en φόρος,  » degene die draagt « ), maar ook op de dragers van offers, en vervolgens in de Romeinse kunst, waar het vooral werd gebruikt op het gebied van begrafenissen, volgens formules die de opkomende christelijke kunst ten volle inspireerden1. 1 Dit thema zou Sumerische modellen hebben gehad. De christelijke iconografie beeldt Christus eerst af als « het Lam Gods » dat door Johannes de Doper wordt gedragen, en vervolgens wordt Jezus de Goede Herder die de verloren schapen bijeenbrengt. Hij wordt traditioneel afgebeeld met een blinddoek, gekleed in exomides en met een staf, een melkkan (de mulctra) of een injectiespuit in de hand. Dit thema heeft vele christelijke kunstenaars geïnspireerd.

Uit het evangelie van Marcus

30 De apostelen kwamen tot Jezus en vertelden hem alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen : « Kom naar een verlaten plaats en rust een poosje uit. Want het was een komen en gaan van mensen, en er was niet eens tijd om te eten. 32 Toen gingen zij in een boot naar een verlaten plaats, helemaal alleen.

33 Het volk zag hen gaan, en velen begrepen hun voornemen. Toen renden zij er te voet heen vanuit alle steden en kwamen eerder aan dan zij. 34 Toen Jezus aan land kwam, zag hij een grote menigte. Hij had medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder. Hij begon hen dus uitvoerig te onderwijzen.  (Mk 6, 30-34)

Weg in de eenzaamheid, rust !

Jezus stuurt zijn discipelen met twee tegelijk op pad. Dit maakt het gemakkelijker om elkaar te helpen en te steunen, vooral in moeilijke tijden. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste was dat de boodschap met één stem werd overgebracht. Het is de hele gemeenschap, wij allen, die geroepen zijn om in solidariteit te getuigen van het door Jezus Christus geopenbaarde Evangelie. De eerste regel van het apostolaat is om een team te zijn. Het broederlijk leven is reeds een verkondiging van liefde nog voor wij erover spreken. Als leden van de levende Christus, hebben wij de plicht te evangeliseren.

Wat heb ik aan het geloof in de ware God als ik er nooit over spreek? God zendt ons om het goede nieuws van het Evangelie naar de mensen om ons heen te brengen. Hij zendt ons om het woord te verkondigen, wat een verandering van leven vereist, een bekering. Hij vraagt ons het kwaad te bestrijden en op te komen voor de armen.

Bekering was de eerste inhoud van de prediking van de discipelen: Verander uw leven… Bekeer u! Deze optie was zo radicaal dat zij hevige weerstand opriep bij de toehoorders. Gemiddeld houden mensen er niet van hun leven te veranderen. Laat ons met rust. God is ontwrichtend! Maar Jezus dringt erop aan en vraagt ons om een nieuw leven te beginnen: Het gaat om een koerswijziging. Geloof is een nieuwe manier van leven, anders dan de manier van leven van anderen.

n het evangelie van deze zondag vertelt Marcus ons dat de apostelen terugkeerden van hun apostolische reis en Jezus ontmoetten om hem een gedetailleerd verslag te geven van hun werk en onderwijs. Zij hebben de kracht van het evangelie ervaren, maar vooral ook tegenstand, afwijzing, onverschilligheid… Bovendien had Jezus hen gewaarschuwd dat zij niet altijd aanvaard zouden worden: « Als iemand ergens weigert u te ontvangen en naar u te luisteren, ga dan weg en schud het stof van uw voeten; dit zal voor hen een getuigenis zijn. « (Mk 6:11)

Dit is het belangrijke moment in de geschiedenis. Zij hebben gehandeld en nu maken zij de balans op met Jezus: « Zij vertelden hem alles wat zij gedaan en onderwezen hadden » (Mc 6, 11). Het is belangrijk de balans op te maken van een actie, van een missie, om deze beter te begrijpen en bij toekomstige missies te verbeteren. Wij doen dit regelmatig in onze werkvergaderingen, in het P.O. van de scholen en in onze parochievergaderingen, het moet ook serieus worden gedaan.

Inderdaad, vandaag ontmoeten we elkaar vaak. Veel christenen hebben zich gerealiseerd hoeveel sterker hun geloof zou zijn als zij met andere christenen samen konden komen om het evangelie te bespreken en te delen.  Dat is op zich het nut van het bijwonen van de zondagsmis: Na een week op het werk en in onze eigen omgeving te hebben geleefd, ontmoeten we Jezus op zondag.

Heb ik hem dan iets te vertellen? Wat wil ik hem vertellen over mijn week? De zending van de apostelen was zeer leerzaam en zij waren echt moe, uitgeput en hadden dringend behoefte aan rust. Jezus herkende dit en zei tot hen: « Kom naar een verlaten plaats en rust een poosje uit ». Jezus stelde aan zijn vrienden, die uitgeput waren van hun werk, een tijd van ontspanning voor, een tijd van rust.

Jezus wil dat mannen en vrouwen evenwichtig, kalm en vredig zijn.  Het is belangrijk om een pauze te nemen, vooral in onze hectische wereld. Wij horen vaak klachten als: « Ik ben moe, ik ben ten einde raad, ik kan nergens heen, ik heb er genoeg van… ». Hoeveel rust leg ik vrijwillig in mijn dagen, mijn weken? Hoe breng ik mijn vakantie door? Laten we de feestdagen gebruiken om ons onder te dompelen in intimiteit met Christus de Verlosser door middel van lezen en gebed.

In afzondering, in eenzaamheid, in stilte! Het innerlijke leven vereist reflectie. Uiterlijke agitatie doet geen goed. Elk ernstig leven schommelt tussen tijden van activiteit aan de buitenkant en tijden van bezinning aan de binnenkant: zien, oordelen, handelen. Kijk, oordeel, handel opnieuw. Er is geen solide christelijk leven zonder dit dubbele ritme: innerlijk leven en uiterlijke activiteit.

Neem ik ooit de tijd om te bidden? Zich terugtrekken in de intimiteit met Jezus betekent nooit dat wij ons afsluiten van anderen; zij zullen ons zelf komen zoeken. Toen Jezus zag dat de menigte zich bij hen gevoegd had, stuurde hij hen niet weg. Hij zag wat hen ontbrak. Hij had medelijden met de menigte. Bidden is meer aandacht hebben voor anderen, zodat wij hun ware behoeften beter kunnen waarnemen en beantwoorden. Moge ieder van ons het woord dat God vandaag persoonlijk tot ons heeft gesproken, in zijn hart bewaren.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊ Preken (Belgïe) : klick hier om het artikrl te lesen →  16e zondag door het jaar B – 2021

◊ Lambertuskerk ) Rotterdam  ) : klick hier om het artikrl te lesen → 16e zondag door het jaar

  Pastoor Andy Penne : « Pasen en de Goede Herder »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Vendredi de la quinzième semaine du Temps Ordinaire — Année Impaire

Posté par diaconos le 16 juillet 2021

Le Fils de l’homme est maître du sabbat

 Le Fils de l’homme est maître du sabbat

Le Fils de l’Homme est une figure eschatologique en usage dans les milieux apocalyptiques judaïques dès la période post-exilique. Cette expression apparaît notamment dans le Livre de Daniel. Dans les évangiles, c’est le titre que reprend le plus souvent Jésus lorsqu’il parle de lui-même. Les interprétations auxquelles elle a donné lieu dans le christianisme ont fait glisser le sens initial vers l’humanité de Jésus.
x
Sa plus ancienne attestation remonte au septième chapitre du Livre de Daniel, daté de la persécution d’Antiochos Épiphane, peu avant la révolte des Maccabées (vers 160 av. J.-C.). Dans le Livre d’Ézéchiel déjà, Dieu s’adresse plusieurs fois au prophète en l’appelant « Fils d’homme », mais aucun sens ésotérique n’est ici attaché à l’expression. Bar nasha (« Fils de l’homme ») est un aramaïsme pour dire « un homme ». D’après le texte, il reçoit de Dieu la domination éternelle et eschatologique sur la Création, met fin au règne des méchants (Antiochos) et à l’abomination de la désolation (la transformation du Temple de Jérusalem en sanctuaire païen.
x
Bar nasha a été traduit littéralement en grec par la Septante Uios tou anthropou, « fils de l’homme ». La figure est attestée dans de nombreux écrits apocalyptiques juifs, notamment le Livre d’Hénoch ou l’Apocalypse d’Esdras avant d’être reprise par Jésus. On trouve plus de quatre-vingt passages dans le Nouveau Testament où Jésus de Nazareth se nomme lui-même « Fils de l’homme » (qui est équivalent à ‘Fils d’Adam’). C’est le titre qu’il emploie le plus fréquemment lorsqu’il parle de lui-même à la troisième personne. Il se présente comme le futur juge eschatologique. Les premiers chrétiens identifièrent le « Fils de l’Homme » au Christ glorieux dont ils attendent la parousie.
x
Le plus éloquent exemple de cet emploi se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, 7 ,55-56 (discours d’Étienne devant le Sanhédrin au moment de son martyre) : On retrouve ce thème dans l’Apocalypse. Dans la théologie chrétienne ultérieure, le titre de « Fils de l’Homme » sera compris comme désignant l’humanité de Jésus, et le titre de « Fils de Dieu », sa divinité, dans le cadre de la doctrine chalcédonienne des deux natures (vere deus, vere homo).
x

De l’évangile selon Matthieu

01 En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé, ; ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. 02 Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu’il n’est pas permis de faire le jour du sabbat ! » 03 Mais il leur dit : « N’avez-vous pas lu ce que fit David, quand il eut faim, lui et ceux qui l’accompagnaient ?

04 Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l’offrande ; or, ni lui ni les autres n’avaient le droit d’en manger, mais seulement les prêtres.05 Ou bien encore, n’avez-vous pas lu dans la Loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le Temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? 06 Or, je vous le dis : il y a ici plus grand que le Temple.

07 Si vous aviez compris ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice, 08 vous n’auriez pas condamné ceux qui n’ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l’homme est maître du sabbat. » (Mt 12, 1-8)

Jésus accusé de violer le sabbat

Les disciples, passant par un champ de blé le jour du sabbat, froissèrent des épis et en mangèrent pour apaiser leur faim. Accusé par les pharisiens d’avoir violé le sabbat, Jésus les justifia :par l’exemple de David mangeant, avec sa troupe, les pains de proposition ; par le service des sacrificateurs dans le temple au jour du sabbat ; en citant la Parole de Dieu, qui préfère la miséricorde au sacrifice ; en invoquant sa propre autorité sur le sabbat (1-8).

Jésus se rend de là à la synagogue. Il s’y trouvait un homme ayant une main paralysée. Les pharisiens demandèrent à Jésus, afin de pouvoir l’accuser, s’il était permis de guérir le jour du sabbat. Il leur demanda à son tour quel fut celui d’entre eux qui ne retira sa brebis tombée dans une fosse le jour du sabbat ?

Et il ne serait pas permis de faire du bien à un homme ! Alors il ordonna au malade d’étendre sa main, et il le guérit. Les pharisiens, étant sortis, consultèrent pour le faire mourir. Jésus, connaissant leurs desseins, se retira dans la solitude, suivi par la multitude, dont il guérit tous les malades. Il leur défendit de proclamer ses œuvres, afin que fusse accomplie la prophétie d’Ésaïe sur le bien-aimé de Dieu, sur sa douceur et sa tendre charité.

Jésus fut à deux reprises accusé de violer le sabbat. Les évangiles synoptiques  Les évangiles synoptiques concordent pleinement, d’abord en nous montrant dans ces faits la première manifestation de l’hostilité pharisaïque, qui allait se développer jusqu’au dénouement sanglant du ministère de Jésus ; et ensuite en rapportant cet enseignement de Jésus au sujet du sabbat, proféré avec une autorité divine qui domina les institutions légales elles-mêmes.

Au point de vue du droit légal, l’action des disciples était permise en soi : « Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu mangeras des raisins selon ton appétit et t’en rassasieras, mais tu n’en mettras pas dans ton panier. » (Dt 23-25)  ; mais elle avait lieu le jour du sabbat, là était le péché, selon les minutieuses observances pharisaïques.

Les sacrificateurs violèrent le sabbat. Jésus parla  au point de vue rigoriste des adversaires. Ce fut ce qui avait lieu par les divers travaux du service, des sacrifices et autres actons., et cela dans le temple , lieu saint, ce qui fut plus grave encore. Et cependant, voyez l’inconséquence ! Jésus confondit l’interprétation servilement littérale de la loi.

 Jésus montra  : que l’action de David, beaucoup plus grave que celle des disciples, fut justifiée par la nécessité, que les travaux des sacrificateurs étaient sanctifiés par la sainteté du temple et de son service. « S’il en fut ainsi, ajouta Jésus, mes disciples, employés à mon service, n’avaient pas violé la Loi

Dans le sentiment de la grandeur divine de sa personne et de son œuvre, sachant qu’il y avait dans sa présence sur la terre une manifestation de Dieu bien autrement complète et sainte que toutes celles dont le temple avait été le lieu, qu’il était à tous égards quelque chose de plus grand que le temple, il considère l’action de ses disciples, accomplie à son service, comme plus sanctifiée encore que les travaux des sacrificateurs au jour du sabbat.

Ce n’est donc pas seulement dans l’Évangile de Jean, mais  aussi dans les synoptiques que Jésus-Christ se mit au-dessus du temple et révéla sa divinité. Après avoir justifié ses disciples, Jésus dévoila aux adversaires par quelle mauvaise disposition de leur cœur ils venaient d’accuser, même de condamner des hommes non coupables.

C’était ce manque de miséricorde qui laissait leur cœur sec et dur au milieu de tous les sacrifices sur lesquels ils fondaient leur propre justice, sacrifices que Dieu ne veut pas dans cet esprit. L’autorité divine de Jésus est au-dessus de la loi, qu’il interpréta et observa selon l’Esprit de Dieu même. Dans ce sens les disciples de Jésus furent aussi maîtres du sabbat. Celui -ci a changea entièrement de caractère sous l’Évangile, qui est la source d’une vie de liberté et d’amour.  Par ces mots, Jésus prit sur lui la responsabilité de ce que firent les disciples.

« C’est sur la majesté de Christ que s’appuient l’innocence et la liberté des disciples. » (Bengel)

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam  Vendredi de la 15e semaine, année impaire

◊ Dom Armand Veilleux (Abbaye Notre-Dame de Sourmont – Belgique) : cliquez ici pour lire l’article → VENDREDI DE LA 15ÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

  Monseigneur Cattenoz : ‘Le Fils de l’homme est maître du sabbat »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, comportements, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Шестнадцатое воскресенье обычного времени – год B

Posté par diaconos le 16 juillet 2021

Они были как овцы без пастуха

 Seizième dimanche du Temps Ordinaire — Année B dans Catéchèse brebis_sans_berger

# Притча о потерянной овце, также известная как « притча о добром пастыре » или « о добром пастухе », приписываемая Иисусу из Назарета, содержится в двух канонических Евангелиях Нового Завета. Об этом сообщают Матфей (Мф 18:12-13) и Лука (Лк 15:3-7). Оно также встречается в апокрифическом Евангелии от Фомы, логион 107. Возможные параллели в Ветхом Завете – Иезек 34:6, 12 и Пс 119:176.

Эта притча породила выражение « потерянная овца », которое, как и « блудный сын » в следующей сразу же притче Луки, относится к человеку, который морально потерян, или, также в Луке, к потерянной драхме. Первые две притчи, а иногда и все три, служат основой для размышлений теологов и проповедников о необходимости искать заблудшую овцу и возвращать ее в стадо, в случае невольной потери, или принимать кающегося грешника с милостью, в случае добровольной потери.

Добрый Пастырь – это один из титулов, которым Иисус называет Себя (Иоанна 10:11). Это одно из семи слов « Я есмь… », встречающихся только в Евангелии от Иоанна, и относится к одному из аспектов миссии Иисуса: тот, кто собирает, ведет, ищет (потерянных) и отдает свою жизнь за других. Он кормит своих овец или возвращает заблудших овец. Это и есть происхождение слова « пастырь », используемого в христианстве.

Иконографическая тема Доброго Пастыря сначала широко использовалась в древнегреческом искусстве, где она применялась к криофору Гермесу (от греч. κριος, « баран » и φόρος, « тот, кто несет »), а также к носителям приношений, а затем в римском искусстве, где она использовалась особенно в области похорон, следуя формулам, которые полностью вдохновили зарождающееся христианское искусство1. 1 Считается, что эта тема имела шумерские образцы. Христианская иконография сначала изображает Христа как « Агнца Божьего », которого несет Иоанн Креститель, а затем Иисус становится Добрым Пастырем, собирающим заблудших овец. Традиционно он изображается с повязкой на глазах, одетый в экзомиды и держащий в руках посох, сосуд для доения (mulctra) или шприц. Эта тема вдохновила многих христианских художников.

Из Евангелия от Марка

30 Апостолы пришли к Иисусу и рассказали Ему обо всем, что они делали и чему учили. 31 Он сказал им: придите в пустынное место и отдохните немного. Ибо множество людей приходило и уходило, и не было времени даже поесть. 32 И отправились они в лодке в пустынное место, одни.

33 Народ видел, как они шли, и многие поняли их намерение. И они побежали туда пешком из всех городов и пришли раньше их. 34 Выйдя на берег, Иисус увидел большую толпу народа. Он сжалился над ними, ибо они были как овцы без пастыря. И он начал подробно учить их.

(Мк 6 ,30-34)

Уединитесь, отдохните !

Иисус посылает учеников по двое. Так легче помогать и поддерживать друг друга, особенно в трудные времена. Но это не самое главное. Самое главное, что послание было передано одним голосом. Именно вся община, все мы призваны солидарно свидетельствовать о Евангелии, явленном Иисусом Христом. Первое правило апостольства – быть командой. Братская жизнь – это провозглашение любви еще до того, как мы о ней говорим. Как члены живого Христа, мы обязаны благовествовать.

Что толку в вере в истинного Бога, если я никогда не говорю об этом? Бог посылает нас, чтобы мы несли благую весть Евангелия окружающим нас людям. Он посылает нас проповедовать Слово, что требует изменения жизни, обращения. Он просит нас бороться со злом и действовать в интересах бедных.

Обращение было первым содержанием проповеди учеников: « Измени свою жизнь… Обращайся! Этот вариант был настолько радикальным, что вызвал яростное сопротивление слушателей. В среднем, люди не любят менять свою жизнь. Оставьте нас в покое! Бог разрушителен! Но Иисус настаивает и просит нас начать новую жизнь: Речь идет о смене курса. Вера – это новый образ жизни, отличный от образа жизни других людей.

В Евангелии этого воскресенья Марк рассказывает нам, что апостолы вернулись из своего апостольского путешествия и встретились с Иисусом, чтобы дать Ему подробный отчет о своей работе и учении. Они испытали силу Евангелия, но прежде всего они испытали сопротивление, отвержение, безразличие… Более того, Иисус предупредил их, что они не всегда будут приняты: « Если кто где откажется принять вас и слушать вас, пойдите и отрясите прах от ног ваших; это будет им свидетельством.  » (Мк 6, 11)

Это важный момент в истории. Они действовали и теперь подводили итоги с Иисусом: « И рассказали Ему все, что делали и чему учили » (Мк 6:11). Важно подвести итоги действия, миссии, чтобы лучше понять ее и улучшить в будущих миссиях. Мы делаем это регулярно на наших рабочих собраниях, на P.O. в школах и на наших приходских собраниях, это также должно быть сделано серьезно.
Действительно, сегодня мы часто встречаемся. Многие христиане осознали, насколько сильнее была бы их вера, если бы они могли собираться вместе с другими христианами, чтобы обсуждать и делиться Евангелием.  Это само по себе является смыслом посещения воскресной мессы: После недели, проведенной на работе и жизни в своей среде, мы встречаемся с Иисусом в воскресенье.

Мне есть что ему сказать? Что я хочу рассказать ему о своей неделе? Миссия апостолов была очень поучительной, и они очень устали, измучились и отчаянно нуждались в отдыхе. Иисус понял это и сказал им: « Придите в пустынное место и отдохните немного ». Иисус предложил Своим друзьям, измученным работой, время расслабления, время отдыха.

Иисус хочет, чтобы мужчины и женщины были уравновешенными, спокойными и мирными.  Очень важно делать перерыв, особенно в нашем суматошном мире. Мы часто слышим жалобы типа: « Я устал, я на пределе сил, мне некуда идти, я сыт по горло… ». Сколько отдыха я добровольно ввожу в свои дни, недели? Как я провожу отпуск? Давайте воспользуемся праздниками, чтобы погрузиться в близость со Христом Спасителем через чтение и молитву.

В уединении, в одиночестве, в тишине! Внутренняя жизнь требует размышлений. Внешнее возбуждение не приносит пользы. Любая серьезная жизнь колеблется между временем внешней активности и временем внутреннего размышления: смотри, суди, действуй. Смотрите, судите, действуйте снова. Без этого двойного ритма: внутренней жизни и внешней деятельности – не может быть прочной христианской жизни.

Выделяю ли я когда-нибудь время для молитвы? Уход в близость с Иисусом никогда не означает отрезание себя от других, они сами придут искать нас. Когда Иисус увидел, что к ним присоединилась толпа, Он не прогнал их. Он видел, чего им не хватало. Он сострадал толпе. Молиться – значит быть более внимательным к другим людям, чтобы лучше воспринимать и удовлетворять их истинные нужды. Пусть каждый из нас сохранит в своем сердце слово, которое Бог сказал сегодня лично нам.

Дьякон Мichel Houyoux

Ссылки на другие христианские сайты

◊ Воскресенье : нажмите здесь, чтобы прочитать статью →  История воскресной традиции в христианстве

   Притча о потерянной овце | Познавательный мультфильм

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, La messe du dimanche, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Jeudi de la quinzième du Temps Ordinaire — Année Impaire

Posté par diaconos le 15 juillet 2021

Je suis doux et humble de cœur

jsus.jpg

# Jésus de Nazareth est un Juif de Galilée, né entre l’an 7 et l’an 5 av. J.-C.. Il apparaît dans le cercle de Jean le Baptiste avant de s’engager, entouré de quelques disciples, dans une courte carrière de prédication itinérante de deux à trois ans, essentiellement en Galilée, en pratiquant guérisons et exorcismes. Il suscite engouement et ferveur, s’attirant la méfiance des autorités politiques et religieuses, avant d’être arrêté, condamné et crucifié vers l’an 30 à Jérusalem pendant la fête juive de la Pâque, sous l’administration du préfetPonce Pilate.
x
L’annonce de sa résurrection par ses disciples, qui le reconnaissent comme le Messie ou Christ et transmettent son histoire et ses enseignements, donne naissance au christianisme. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie annoncé dans l’Ancien Testament et envoyé aux hommes pour les sauver. Dans l’islam, Jésus de Nazareth, appelé ʿĪsā, est considéré comme un prophète majeur. Le retentissement de son message, transmis par les différentes Églises chrétiennes, et les interprétations auxquelles il a donné lieu, ont influencé différentes cultures et civilisations au cours de l’Histoire.
x
Il a inspiré une importante production théologique, littéraire et artistique. Sa naissance est prise comme origine conventionnelle des calendriers julien — depuis le VIe siècle — et grégorien, et le dimanche, devenu jour de repos hebdomadaire en célébration de sa résurrection, adopté au-delà de la chrétienté. Cette importance contraste avec la brièveté de sa prédication et le peu de traces historiques conservées à son sujet, essentiellement au travers de la littérature néotestamentaire. Ainsi, lorsqu’il aborde la question de Jésus de Nazareth, l’historien « sait qu’il n’est nullement en mesure de révéler ce qui a vraiment été fait ou ce qui a vraiment été dit par ce personnage »
x
Jésus est nommé de multiples façons dans la littérature néotestamentaire, chacun de ses noms et titres suggérant une façon dont ont pu l’appréhender ou le considérer ses différents interlocuteurs : « Rabbi », ou le terme proche en araméen « Rabbouni »n 7, qui signifie au Ier siècle le « maître » pharisien, au sens « maître et philosophe » d’un groupe pharisien21 ; on trouve également « Maître » au sens d’« enseignant », « Prophète », « Serviteur », « Juste », « Saint », « Fils de David », déjà employés pour des personnages de la Bible hébraïque, « Grand prêtre », « juge », « pasteur », « Rédempteur » ou encore « Sauveur ».
x
L’Évangile selon Jean rapporte que la croix de son exécution était surmontée d’un titulus qui portait l’inscription INRI signifiant « Jésus le nazôréen, Roi des Juifs »n 8,22. On trouve plusieurs fois l’expression « Fils de l’homme » que s’attribue Jésus lui-même dans les évangiles23. Elle se trouve précédemment dans la littérature hébraïque, dans le Livre des Psaumes24, où elle désigne l’homme ordinaire. .
x
 De l’évangile selon Matthieu

28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. 30 Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » (Mt 11, 28-30)

Appel à ceux qui sont fatigués et chargés

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous soulagerai. » (Mt 11, 28) : douce et précieuse invitation,  offerte sans autre condition, que de se sentir fatigués et chargés ! Travail auquel un homme se livre en vain pour satisfaire aux exigences de sa conscience souffrante et de la loi qui l’accuse, et ce lourd fardeau de misère morale et de peines amères que porte celui qui mène une vie sans Dieu.

Ce fardeau était rendu plus accablant encore par les prescriptions légales et pharisaïques de la propre justice  :  « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n’avons pu porter? (Ac 15, 10)  Ce que Jésus offre (et moi, par opposition à tout autre), c’est le soulagement ou le repos en d’autres termes, la paix, doux et précieux fruit du pardon et de l’affranchissement. Un joug est l’image de la soumission, de l’obéissance. Jésus vint de promettre le soulagement, le repos. Il rappela la condition de cette délivrance.

Après avoir promis un repos heureux aux pauvres consciences misérablement travaillées, il admoneste qu’il est leur libérateur à cette condition qu’elles se rangent sous son joug. (Calvin)

Qu’est-ce que se charger de ce joug ? : c’est apprendre de Jésus, être instruit par sa parole, et imiter son exemple, vivre de sa vie. Il faut entrer dans cette voie sans hésiter, dit Jésus, parce qu!il est doux, et humble de cœur. Ce motif peut être entendu  comme un encouragement : ne craignez pas de vous mettre à mon école, je suis plein de support, de patience, mon joug n’est pas difficile à porter ; ou comme indication du seul moyen de se charger de son joug, qui est d’apprendre de Jésus la douceur et l’humilité qu’il avait lui-même.

Pour les orgueilleux qui cherchent leur propre justice, ce joug sera intolérable, il ne sera bon, bienfaisant que pour ceux qui seront doux et humbles de cœur.

Comment se fera-t-il qu’un chacun y ploya et baissa le col volontiers et paisiblement, sinon qu’étant revêtu de douceur, il fut conformé à Christ ? (Calvin)

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article → Jeudi de la 15e semaine, année impaire

◊ vie chrétienne : cliquez ici pour lire l’article → L’ANTIDOTE AU DÉCOURAGEMENT

  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés!

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans comportements, Foi, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

1...165166167168169...292
 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...