Dertigste Zondag, Week van de Gewone Tijd

Posté par diaconos le 21 octobre 2021

Dertigste Zondag, Week van de Gewone Tijd dans Catéchèse Blinde%2DBartimeus

Rabbouni, dat ik mijn zicht terug krijg

# Het Technisch en Kritisch Woordenboek der Wijsbegeerte van André Lalande heeft een hoofdstuk gewijd aan de term mirakel. Hij verwerpt de definitie van afwijking van de natuurwetten, voorgesteld door David Hume, die wonderen afwees, en citeert Thomas van Aquino (quae praeter ordinem communiter statutum in rebus quandoque divinitus fiunt), Malebranche, volgens welke een wonder kan worden opgevat hetzij als een gebeurtenis die niet afhangt van de algemene wetten die de mensen kennen, hetzij als een gevolg dat van geen enkele bekende of onbekende wet afhangt, en stelt voor dat van een gebeurtenis die niet overeenstemt met de gebruikelijke orde van feiten van de natuur zelf.

Het geeft ook ruim baan aan de voorstellen van Edouard Leroy, die als volgt kunnen worden samengevat: Uitzonderlijk en buitengewoon zintuiglijk feit, van betekenis in de religieuze orde, opgenomen in de gewone fenomenale reeks, zonder bevredigende wetenschappelijke verklaring, niet voorspelbaar noch vrijwillig reproduceerbaar, een teken dat voortkomt uit het geloof, gericht tot het geloof en begrepen in het geloof. In de Evangeliën is Bartimeüs, wiens naam in het Aramees « zoon van Timaeüs » betekent, de naam van de blinde man die door Jezus bij de ingang van Jericho werd genezen.

Deze episode komt in alle drie de synoptische evangeliën voor (Marcus, Mattheüs en Lucas), maar de naam Bartimeüs komt alleen in Marcus voor. Bartimeüs smeekte : « Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij ». Deze episode kan gelezen worden als een parabel over de ontdekking van het geloof. In het begin was Bartimeüs dus blind – zittend – langs de kant van de weg. Uiteindelijk werd Bartimeüs een ziener en volgde Jezus op de weg. Liberale exegese van Renan en Strauss: Gerd Theissen meldt dat David Friedrich Strauss, in zijn Leven van Jezus (1836), de wonderen van Jezus zag als mythen die voor apologetische doeleinden waren geschapen, bedoeld om de profeten van het Oude Testament te overtreffen door Jezus voor te stellen als de beloofde Messias.

Jezus zelf zou nogal terughoudend zijn geweest, maar hij zou aan de verwachtingen hebben moeten voldoen. Evenzo plaatst Ernest Renan in zijn Leven van Jezus, het eerste deel van de Geschiedenis van de oorsprong van het christendom, Jezus als wonderdoener in de culturele context van de samenleving van de eerste eeuw, die wonderen eiste : « Jezus zou halsstarrig geweigerd hebben wonderen te verrichten als de menigte ze voor hem had verricht; het grootste wonder zou zijn geweest als hij ze niet had verricht », omdat het wonder gewoonlijk het werk was van het publiek en niet van degene aan wie het werd toegeschreven. Renan analyseert de episode van de wederopstanding van Lazarus als voorbeeld en stelt de volgende hypothese voor: « Moe van de slechte ontvangst die het koninkrijk Gods in de hoofdstad ten deel viel, verlangden de vrienden van Jezus naar een groot wonder dat het ongeloof van Jeruzalem zou neerslaan. De verrijzenis van een man die bekend was in Jeruzalem moet het meest overtuigend hebben geleken.

Uit het Evangelie volgens Marcus

48 Velen berispten hem om hem tot zwijgen te brengen, maar hij riep luider : « Zoon van David, ontferm U over mij ! « 49 Jezus stopte en zei : « Roep hem. » Toen riepen zij de blinde en zeiden tot hem : « Vertrouw mij, sta op » ; Hij roept u. 50 De blinde trok zijn mantel uit, sprong op en rende naar Jezus toe. 51 Jezus sprak en zei tegen hem : « Wat wil je dat ik voor je doe? « . De blinde man zei tegen hem : « Rabboni, laat me weer zien ! «  52 Jezus zeide tot hem : « Ga heen, uw geloof heeft u gered. » Onmiddellijk kreeg de man zijn gezichtsvermogen terug en volgde Jezus op de weg. (Mk 10, 46b-52)

Blinde Bartimeüs

« En zij kwamen te Jericho. En toen hij uit Jericho vertrok met zijn discipelen en een grote menigte, zat de zoon van Timaeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de kant van de weg.  » (Mc 10,46) Alleen Marcus maakte deze blinde bedelaar bekend bij zijn naam en zelfs bij de naam van zijn vader. Bartimeüs betekent zoon van Timaeüs; deze patroniemen, Bartholomeüs, Barjesus, Barsabas, werden gebruikt als eigennamen. De blinde die door Jezus werd genezen, werd later een bekend christen in de Apostolische Kerk, en daarom is zijn naam door de traditie bewaard gebleven.

« Het grote geloof van deze blinde man, die Hem aanriep van wie het volk verkondigde dat Hij de Nazarener was als de zoon van David » (Bengel), toont aan hoe wijdverbreid het geloof was onder het volk dat Jezus de Messias was. Jezus stopte en zei : « Roep hem ». En zij riepen de blinde, zeggende tot hem Wees blijde, sta op ; « Hij roept u. » (Mc 10,49) Deze verschillende woorden van bemoediging werden gehoord door verschillende stemmen in de menigte, dezelfde menigte die de blinde wilde beletten het uit te roepen.

Jezus was ontroerd en stond aan het hoofd van zijn grote stoet toen hij het geroep van deze bedelaar hoorde; dit medelijden drong door in de harten. Niets is besmettelijker dan ware liefde. Alleen Marcus geeft dit detail. En Jezus antwoordde en zeide tot hem : Wat wilt gij dat Ik voor u doe? (En de blinde man zei: « Rabboni, laat me weer zien! De schreeuw van Rabboni (mijn Meester), die uit zijn hart komt, zegt ons alles over zijn vertrouwen.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke sites

◊ Kerk in Herent : klik hier om het artikel te lesen →  Dertigste zondag door het jaar (B)

◊ Tijd door het jaar  : klik hier om het artikel te lesen →  30e zondag door het jaar B – 2021

Onze Lieve Vrouw en sint Pieter Maastricht : « De Blinde Bartimeüs »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Foi, Histoire, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Dreißigster Sonntag der gewöhnlichen Zeit – Jahr B

Posté par diaconos le 20 octobre 2021

Gedanken von Kardinal Schönborn zum Evangelium, 25. Oktober (Mk 10,46-52)

Der blinde Bettler von Jericho

# André Lalande hat in seinem « Technischen und kritischen Wortschatz der Philosophie » dem Begriff « Wunder » einen eigenen Abschnitt gewidmet. Er lehnt die von David Hume vorgeschlagene Definition des Abweichens von den Naturgesetzen ab, der Wunder ablehnte, und zitiert Thomas von Aquin (quae praeter ordinem communiter statutum in rebus quandoque divinitus fiunt), Malebranche, wonach ein Wunder entweder als ein Ereignis verstanden werden kann, das nicht von den den Menschen bekannten allgemeinen Gesetzen abhängt, oder als eine Wirkung, die von keinem bekannten oder unbekannten Gesetz abhängt, und schlägt die eines Ereignisses vor, das nicht der üblichen Ordnung der Tatsachen der Natur selbst entspricht.

Darüber hinaus räumt es den Vorschlägen von Edouard Leroy breiten Raum ein, die sich wie folgt zusammenfassen lassen : Außergewöhnliche und außergewöhnliche sinnliche Tatsache, die in der religiösen Ordnung bedeutsam ist, in die gewöhnliche Reihe der Phänomene eingeordnet ist, keine zufriedenstellende wissenschaftliche Erklärung hat, weder vorhersehbar noch freiwillig reproduzierbar ist und ein Zeichen darstellt, das aus dem Glauben stammt, an den Glauben gerichtet ist und im Glauben verstanden wird.

In den Evangelien ist Bartimäus, dessen Name auf Aramäisch « Sohn des Timäus » bedeutet, der Name des blinden Mannes, der von Jesus am Eingang von Jericho geheilt wurde. Diese Episode kommt in allen drei synoptischen Evangelien (Markus, Matthäus und Lukas) vor, aber der Name Bartimäus erscheint nur bei Markus. Bartimäus flehte : « Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner ». Diese Episode kann als eine Parabel über die Entdeckung des Glaubens gelesen werden.

So war Bartimäus am Anfang blind und saß am Straßenrand. Am Ende wurde Bartimäus zum Seher und folgte Jesus auf dem Weg. Liberale Exegese von Renan und Strauss : Gerd Theissen berichtet, dass David Friedrich Strauss in seinem Leben Jesu (1836) die Wunder Jesu als Mythen ansah, die zu apologetischen Zwecken geschaffen wurden, um die alttestamentlichen Propheten zu übertreffen und Jesus als den verheißenen Messias darzustellen.

Jesus selbst wäre eher zurückhaltend gewesen, aber er hätte die Erwartungen erfüllen müssen. In ähnlicher Weise stellt Ernest Renan in seinem Leben Jesu, dem ersten Band der Entstehungsgeschichte des Christentums, Jesus als Wundertäter in den kulturellen Kontext der Gesellschaft des ersten Jahrhunderts, die Wunder verlangte : « Jesus hätte sich hartnäckig geweigert, Wunder zu vollbringen, wenn die Menge sie für ihn geschaffen hätte; das größte Wunder wäre es gewesen, wenn er sie nicht vollbracht hätte », denn das Wunder war in der Regel das Werk der Öffentlichkeit und nicht das desjenigen, dem es zugeschrieben wurde.

Am Beispiel der Episode der Auferweckung des Lazarus stellt Renan folgende Hypothese auf: « Die Freunde Jesu waren es leid, dass das Reich Gottes in der Hauptstadt so schlecht aufgenommen wurde, und wünschten sich ein großes Wunder, um den Unglauben Jerusalems zu besiegen. Die Auferstehung eines in Jerusalem bekannten Mannes muss am überzeugendsten gewesen sein.

Aus dem Evangelium nach Markus

48 Viele wiesen ihn zurecht, damit er still sei; er aber schrie noch lauter : « Sohn Davids, erbarme dich meiner ! « 49 Jesus blieb stehen und sagte : « Ruft ihn. » Dann riefen sie den Blinden und sagten zu ihm : « Vertrau mir, steh auf, er ruft dich. 50 Der Blinde zog seinen Mantel aus, sprang auf und lief zu Jesus. 51 Jesus sprach zu ihm: « Was willst du, dass ich für dich tun soll? « . Der Blinde sagte zu ihm : « Rabboni, lass mich wieder sehen !  » 52 Jesus sagte zu ihm : « Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Sofort wurde der Mann wieder sehend und folgte Jesus auf dem Weg. » (Mk 10, 46b-52)

Der blinde Bartimäus

« Und sie kamen nach Jericho. Und als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von Jericho wegging, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Straßenrand. » (Mk 10,46) Nur Markus hat diesen blinden Bettler mit seinem Namen und sogar mit dem Namen seines Vaters bekannt gemacht. Bartimäus bedeutet Sohn des Timäus; diese patronymischen Namen, Bartholomäus, Barjesus, Barsabas, wurden als Eigennamen verwendet. Der von Jesus geheilte Blinde wurde später ein bekannter Christ in der apostolischen Kirche, und so blieb sein Name in der Tradition erhalten.

« Der große Glaube dieses Blinden, der den anrief, den das Volk als den Nazarener, als den Sohn Davids, verkündete » (Bengel), zeigt, wie weit verbreitet der Glaube des Volkes war, dass Jesus der Messias sei. Jesus blieb stehen und sagte : « Ruft ihn ». Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm : Sei getrost, steh auf, er ruft dich. (Mk 10,49) Diese verschiedenen Worte der Ermutigung wurden von verschiedenen Stimmen in der Menge gehört, der gleichen Menge, die den Blinden daran hindern wollte, zu schreien.

Jesus war gerührt und stellte sich an die Spitze seiner großen Prozession, als er die Schreie dieses Bettlers hörte; dieses Mitleid durchdrang die Herzen. Nichts ist so ansteckend wie wahre Liebe. Nur Markus nennt dieses Detail. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: « Was willst du, dass ich für dich tue? (Mk 10:51) Und der Blinde sagte: « Rabboni, lass mich wieder sehen! Der Schrei von Rabboni (mein Meister), der aus seinem Herzen kommt, sagt uns alles über sein Vertrauen.

Diakon Michel Houyoux

Links zu anderen christlichen Seiten

◊ Sint Pantaleon (Deutschland) : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen →  30. Sonntag im Jahreskreis (Jahr B)

◊  Umstellung  : harald klein : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen → 30Sonntag im Jahreskreis – Zeit B

Predigt: Diakonin Heike Kühner

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Foi, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Samedi de la vingt-septième Semaine du Temps Ordinaire — Année Impaire

Posté par diaconos le 9 octobre 2021

 FR-Evangile-illustre-2016-10-08

Les Béatitudes sont le nom donné à une partie du sermon sur la montagne rapporté dans l’évangile selon Matthieu et à une partie du sermon dans la plaine  de l’évangile selon Luc (Lc 6, 20-23). Elles sont au nombre de huit dans l’Évangile selon Matthieu et de quatre dans l’Évangile selon Luc où elles sont suivies par quatre malédictions.Il existe d’autres béatitudes dans les sources juives antérieures aux évangiles, dans la Bible, en particulier dans le Siracide (Si 14, 20-27), ou dans un des manuscrits de la Mer Morte provenant de la grotte 4 (4Q525 2 II). Les Béatitudes de l’évangile selon Matthieu présentent une structure qui repose sur le même procédé que celui utilisé pour ces deux derniers textes, ce qui a des conséquences directes sur l’étude du texte de cet évangile. Les Béatitudes des deux évangiles sont citées dans la Liturgie Divine de Jean Chrysostome, liturgie qui continue à être la plus souvent employée dans l’Église orthodoxe.

lwf0003web.gif

26 Alors il s’en va, et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui ; et étant entrés, ils y demeurent ; et le dernier état de cet homme devient pire que le premier.27 Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » 28 Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » » (Lc 11, 27-28)

Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent !

Jésus dit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! » Cette femme, probablement une mère, qui proclama bienheureuse la mère de Jésus, eut saisi ce que Jésus donna à entendre dans le discours précédent ; elle eut compris que Jésus fut le Messie ; cette vérité pénétra dans son esprit comme un trait de lumière. Dans l’émotion qu’elle en ressentit, elle pensa à celle qui donna le jour à Jésus. L’admiration qu’elle exprima trahit son sentiment maternel, plutôt qu’une foi religieuse bien éclairée et affermie. Son sentiment fut bon, mais elle parla comme une femme. (Bengel)

L’admiration qu’elle exprima trahit son sentiment maternel, plutôt qu’une foi religieuse bien éclairée et affermie. Son sentiment fut bon, mais elle parla comme une femme. (Bengel) Il fut inconcevable que malgré la réponse de Jésus les interprètes catholiques s’appuyèrent des paroles de cette femme pour sanctionner le culte de la Vierge.

Jésus saisit avec bienveillance ce mouvement d’un cœur sincère, mais ce fut pour l’élever jusqu’à son vrai objet, la parole de Dieu écoutée et gardée comme une semence de vie divine. Il fit sentir à cette femme qu’elle-même put être heureuse comme celle dont elle célébra le bonheur.

Diacre Michel Houyoux

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊  Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article →  Samedi de la 27e semaine, année impaire

◊ Diocèse catholique de Valleyfield  (Québec) : cliquez ici pour lire l’article →  -samedi de la 27e semaine ORDINAIRE de l’année B

Frère Jean-Stéphane Bonte,  paroisse de Saint Ruf (Avignon) :

Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans Catéchèse, Foi, Religion, Temps ordinaire, Vierge Marie | Pas de Commentaire »

Mardi de la vingt-septième Semaine du Temps Ordinaire — Année Impaire

Posté par diaconos le 5 octobre 2021

Une femme nommée Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part

                                    Marie a choisi la meilleure part »

# Helena Kowalska (en religion sœur Marie Faustine), née à Głogowiec le 25 août 1905, morte à Cracovie le 5 octobre 1938, est une religieuse de Notre-Dame de la Miséricorde et mystique polonaise surnommée « l’apôtre de la Miséricorde divine ». L’Église catholique a reconnu que sa « vie mystique est d’une extrême richesse ». Béatifiée en 1993, canonisée en 2000, elle est fêtée le 5 octobre. Helena ressentit pour la première fois un appel à la vie religieuse dès l’âge de 7 ans (1912).

À quinze ans, elle commença à travailler pour aider sa famille. À cette époque, elle fut persuadée que Dieu lui-même l’appela à devenir religieuse. En 1924, elle eut une première apparition de Jésus, sous la forme du Christ souffrant, qui lui donna l’ordre d’entrer au couvent. Helena partit pour Varsovie sans le consentement de ses parents. Elle s’arrêta au village d’Ostrówek, où elle travailla jusqu’en 1925 pour Aldona et Samuel Lipszyc, des connaissances de Jakub Dąbrowski, le curé de la paroisse Saint-Jakub de Varsovie.

xElle tenta par la suite d’être admise dans plusieurs couvents de la capitale, pour être à chaque fois refusée. Finalement, elle fut admise au couvent de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à l’âge de 20 ans, le 1er août 1925. Elle y prononça ses vœux le 30 avril 1926, et prit le nom de sœur Marie-Faustine du Saint-Sacrement. Pendant ses treize années de religieuse, Faustine remplit les modestes charges de cuisinière, jardinière et sœur portière dans les différentes maisons de la congrégation (Varsovie, Płock, Wilno, Cracovie). Comme beaucoup de saints, elle vécut la nuit de la foi, porta des stigmates invisibles et eut le don de bilocation.

xÀ la demande de son directeur spirituel, le bienheureux Père Michał Sopoćko, sainte Faustine écrivit le Petit Journal. Dans ce livre, elle décrivit ses expériences mystiques et précisa les demandes que le Christ lui transmit. Sœur Marie Faustine relata qu’elle eut une vision du Purgatoire en présence de Jésus et de la Vierge Marie à plusieurs reprises, et qu’elle leur parla. Par la suite, Sœur Faustine écrivit dans son Petit Journal que le Christ lui demanda de faire connaître au monde la profondeur de la Miséricorde divine, et ce particulièrement à travers quatre dévotions qu’il lui recommanda d’annoncer. x

– réciter le Chapelet de la Divine Miséricorde : d’après sainte Faustine, Jésus lui dit : « Cette prière sert à calmer ma colère. -Honorer l’image de Jésus Miséricordieux : à Płock le 22 février 1931, Jésus lui apparut, portant un vêtement blanc, comme le « Roi de la Miséricorde divine ». Sa main droite se levant en signe de bénédiction et l’autre touchant le vêtement sur la poitrine. Dessous ses vêtements sortaient deux grands rayons, l’un rouge, l’autre blanc. Se conformant aux ordres qu’elle dit avoir reçus du Christ, Faustine fit peindre une représentation de cette vision. Célébrer le Dimanche de la divine Miséricorde

De l’évangile selon Luc

38 Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. 39 Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 40 Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » 41 Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses.  42 Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »      (Lc 10, 38-42)

Jésus chez Marthe et Marie

 Jésus étant en chemin, entra dans un bourg, où une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marie sa sœur vint s’asseoir aux pieds de Jésus et écouter sa parole. Marthe, tout occupée des soins de la maison, se plaignit à Jésus de l’inactivité de sa sœur. Jésus répondit à Marthe : « Tu t’inquiètes et t’agites inutilement. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part (41, 42). 

 Marthe,, désignée comme maîtresse de maison, remplit exactement le même rôle et montra les mêmes sentiments dans  deux récits de Jean  conservés par Jean. Le caractère de Marie, sa sœur, s’y retrouve également raconté par Luc. Jean , en désignant Béthanie comme   le bourg de Marie et de Marthe sa sœur, fit allusion à l’histoire racontée  par Luc.  Tout ceci se passait avant le repas qui se préparait. Le moment fut plus solennel et intime : Jésus fut uniquement occupé à annoncer la Parole de vie et Marie, assise à ses pieds, fut attentive à son enseignement..

L’empressement de Marthe, son empressement à le bien recevoir dénota son amour et sa vénération pour lui ; mais elle oublia que, dans ce rare et précieux moment de sa présence, il y eut quelque chose de plus important à faire, qu’il était un autre moyen de l’accueillir, auquel lui-même tenait infiniment plus. Sa réflexion sur sa sœur et la prière qu’elle adressa à Jésus trahirent un blâme déplacé et une pointe de cette jalousie que les esprits actifs et énergiques éprouvèrent souvent à l’égard des personnes plus recueillies et plus intimes.

Jésus prononça avec un profond sérieux cette parole : « Une seule chose est nécessaire. »  Les soins actifs de Marthe eurent aussi dans la vie leur nécessité relative ; mais une seule chose fut d’une importance absolue. Laquelle ? Jésus  répondit : « C’est la bonne part que Marie a choisie« ; c’est de recevoir dans son cœur avec avidité les paroles de vie que Jésus prononça ; c’est, en un mot, le salut éternel de l’âme. Or, cette bonne part ne sera  pas enlevée à Marie ni par les réclamations de Marthe, auxquelles Jésus ne consentit pas. .

Marthe représente les chrétiens zélés et actifs dans les travaux du règne de Dieu au dehors ; Marie, les âmes intimes et aimantes qui vivent d’une vie contemplative, qui ont un besoin pressant de la communion habituelle de Jésus. On insiste sur les dangers de chacune de ces tendances et l’on dit que l’idéal serait de les fondre en un même caractère dans lequel la contemplation et l’action seraient dans un équilibre parfait.

Jésus n’adressa pas d’éloge à Marthe et il déclara que Marie eut choisi la bonne part. Marie ne demeura pas oisive. ; elle a su interrompit son travail à temps pour recueillir  les paroles de Jésus. Ces paroles, qu’elle reçut et conserva dans son cœur, devinrent la semence d’une activité supérieure. Elles la rendirent capable, en lui donnant l’intelligence profonde de la pensée de Jésus, d’accomplir un jour cette action que Jésus loua comme  une bonne action faite à son égard : «  Mais Jésus dit: Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard » (Mc 14, 6)

Diacre Michel Houyoux

Compléments

◊ Aleteia : cliquez ici pour lire l’article →  sainte Faustine Kowalska

◊  Voie vers Dieu: cliquez ici pour lire l’article →  Faustine Kowalska – Free

Liens avec d’autres sites web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article → Le mardi 5 octobre 2021 ♦ Sainte Faustine

◊ Méditation   : cliquez ici pour lire l’article →  mardi, 27ème semaine du temps ordinaire

Prédication du pasteur Marc Pernot : « Jésus chez Marthe et Marie »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, comportements, Foi, Histoire, Page jeunesse, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

12345...73
 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS