Donderdag van de zevenentwintigste week van de Gewone Tijd – Jaar B

Posté par diaconos le 7 octobre 2021

Aucun texte alternatif pour cette image

# Christelijk gebed is een op de bijbel gebaseerde uitwisseling met God. Volgens het Nieuwe Testament kan de gelovige tot God spreken als tot een vader, « in de naam van de Here Jezus Christus ». Christelijk gebed kan alleen worden gedaan, in een groep, op elke plaats en op elk moment. Het neemt verschillende vormen aan in verschillende kerken.

Het Onze Vader is het gebed dat alle christenen gemeenschappelijk hebben, rechtstreeks ontleend aan de Evangeliën (Mattheüs 6: 9-13 en Lucas 11: 2-4), en door Jezus aan zijn eerste leerlingen onderwezen. Het gebed op grond van de beloften van de Bijbel is een fundamentele daad van het christelijk geloof, die ervaren wordt als een daad van genade en gemeenschap met God, een gemeenschap van geesten tussen God en de zijnen.

Het is « God de Vader » waartoe de gelovige bidt « in de naam van de Here Jezus Christus ». In de Bijbel associeerde Jezus gebed soms met meditatie, het lezen van bijbelteksten, vasten en waken. Het wordt individueel of gemeenschappelijk gedaan, overal en in de kerk, zittend, staand, liggend of knielend. In de katholieke en orthodoxe kerken wordt het gebed gericht tot God de Vader, tot Jezus Christus zijn Zoon, tot de Heilige Geest, en de gebeden die tot de heiligen en de Maagd Maria worden gericht5 worden voorbeden genoemd.

De gemeenschap van heiligen, of de Heilige Maagd Maria, Koningin der Heiligen, wordt gevraagd te bidden tot de Heilige Drievuldigheid voor degene die om haar voorspraak vraagt. Katholieken en orthodoxen bidden niet tot God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest op dezelfde wijze als tot de heiligen of de Maagd Maria. Zij bidden tot de Vader, Jezus of de Heilige Geest als God, en tot de heiligen of de Heilige Maagd als een persoon die, omdat hij of zij dicht bij God staat, in staat zal zijn voorspraak te doen.

Dit onderscheid is niet altijd zichtbaar of wordt op het eerste gezicht niet begrepen. Het gebed tot de gemeenschap der heiligen is een eigenheid van het katholieke en orthodoxe christelijke geloof. Het gebruik van voorwerpen van aanbidding (kruisbeelden, iconen, rozenkransen, beelden, enz.) is gebruikelijk maar niet verplicht. Culturen en sociale achtergronden hebben ook een grote invloed op de manier van bidden. Zij zijn gebaseerd op specifieke liturgieën en volgens bepaalde riten (kruisteken met de handen, kniebuiging, prostratie…

In het protestantisme is het gebed alleen tot God gericht, in de naam van Jezus. In de Anglicaanse gemeenschap en in sommige Methodistenkerken wordt het Book of Common Prayer gebruikt als leidraad voor het gebed. In de katholieke, orthodoxe en protestantse kerken kunnen monniken hun leven uitsluitend aan gebed wijden. In het evangelisch christendom zijn wonderen en gebedsgenezing mogelijk met geloof en gebed, door de Heilige Geest18. Biblicisme zorgt ervoor dat de wonderen die in de Bijbel beschreven worden nog steeds relevant zijn en aanwezig kunnen zijn in het leven van de gelovige.

Van het Evangelie van Lucas

05 Jezus zeide wederom tot hen: Veronderstel, dat een uwer een vriend heeft en midden in den nacht naar hem toegaat en vraagt: Vriend, leen mij drie broden, 06 want een vriend van mij is van een reis naar mijn huis gekomen, en ik heb hem niets te bieden. » 07 En als de ander van binnenuit antwoordt: « Kom mij niet lastigvallen! De deur is al dicht. Mijn kinderen en ik liggen in bed. Ik kan niet opstaan om je iets te geven.

08 Welnu, ik zeg jullie: ook al staat hij niet op om uit vriendschap te geven, hij zal opstaan vanwege de schaamteloosheid van zijn vriend en hij zal hem geven wat hij nodig heeft. 09 Ik zeg jullie: vraag en het zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden; klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want ieder die vraagt, ontvangt ; wie zoekt, vindt; wie klopt, hem zal opengedaan worden.

11 Welke vader onder u zal, wanneer zijn zoon om een vis vraagt, hem een slang geven in plaats van een vis ? 12 Of zal hij hem een schorpioen geven wanneer hij om een ei vraagt ? 13 Indien gij dan, die slecht zijt, weet hoe gij uw kinderen het goede kunt geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de heilige Geest geven aan hen die Hem vragen ! (Lc 11, 5-13)

Jezus onderwees de effectiviteit van het gebed

 Lucas gaf het gebed van de Heer een andere plaats dan Mattheüs. Volgens Mattheüs maakt het deel uit van de Bergrede, terwijl het volgens Lucas later werd onderwezen op uitdrukkelijk verzoek van een discipel. Vele uitstekende exegeten (Calvijn, Ebrard, de Wette, Olshausen, Neander, Godet) kwamen tot de conclusie dat Mattheüs, naar zijn gewoonte om bepaalde homogene leringen van Jezus te groeperen, dit gebed in de Bergrede had opgenomen.

 In deze instructies over de verschillende uitingen van vroomheid, aalmoezen geven, bidden, vasten, na hypocriete gebeden, die met opzichtigheid en ijdele herhaling worden gedaan, te hebben veroordeeld, voegde Jezus eraan toe: « Gij, mijn discipelen, bidt aldus » en dat hij, temidden van de menigte die hem omringde, met de ogen ten hemel geslagen, op doordringende toon dit gebed uitsprak dat zo diepzinnig is in zijn eenvoud, zo rijk in zijn beknoptheid.

 Tholuck, Meyer, Stier, Gess en anderen zagen een bevestiging van hun mening in het feit dat alleen Matteüs dit model van gebed in zijn volheid bewaard heeft. Jezus onderwees de doeltreffendheid van het gebed, hetzij door analogieën, hetzij door tegenstellingen, zoals in de gelijkenis. Deze gelijkenis bevat zowel een belofte als een vermaning.

 De belofte zou als volgt vertaald kunnen worden: « Als een mens uit pure zelfzuchtigheid en om zich van een advocaat te bevrijden, zijn verzoek inwilligt, zelfs op het meest ongelegen tijdstip (middernacht), hoeveel te meer God, die al uw noden kent en liefde is! « Wat de vermaning betreft, het was de notaris zelf die deze door zijn voorbeeld duidelijk maakte: « Aangezien gij, in de meest ongunstige omstandigheden, maar onder druk van uw noden, er niet voor terugschrikt om met aandrang een man aan te spreken van wie gij weet dat hij zo ongenadig is, waarom doet gij dan niet hetzelfde tegenover God, die in zijn oneindige barmhartigheid altijd bereid is u veel meer te schenken dan al uw gebeden.

Links naar andere christelijke websites

◊ Alles over Jesus Christus : klik hier om het artikel te lezen  →  Jezus in gebed

◊ DE FARIZEEËR EN DE BELASTINGINNER : klik hier om het artikel te lezen  → Jezus bespreekt de noodzaak van gebed en nederigheid

Andrew Wommack  : een betere manier om te bidden

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Page jeunesse, Prières, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Jeudi de la vingt-septième Semaine du Temps Ordinaire — Année B

Posté par diaconos le 7 octobre 2021

Evangile et Homélie du Jeudi 09 Mars 2017. Demandez, on vous donnera ;  cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. - Chorale  Belgo-Burundaise CSFA

# La prière chrétienne est un échange avec Dieu, fondé sur la Bible. Selon le Nouveau Testament, le croyant peut parler à Dieu comme à un père, « au Nom du Seigneur Jésus-Christ ». La prière chrétienne se réalise seul, en groupe, en tout lieu et en tout temps. Elle prend différentes formes selon les Églises.
x
Le Notre Père est la prière commune à tous les chrétiens, directement tirée des évangiles (Matthieu, 6: 9-13 et Luc, 11: 2-4), et enseignée par Jésus à ses premiers disciples. La prière qui s’appuie sur les promesses de la Bible est un acte fondamental de la foi chrétienne, vécue comme une action de Grâce et de communion avec Dieu, une communion d’esprits entre Dieu et les siens1.
C’est «Dieu le Père» que le croyant prie «au Nom du Seigneur Jésus-Christ». Dans la Bible, Jésus a parfois associée la prière à la méditation, des lectures de textes bibliques, au jeûne et à des veilles. Elle est effectuée de façon individuelle ou communautaire, en tout lieu et à l’église, en position assise, debout, couchée ou à genoux. Dans les Églises catholiques et orthodoxes la prière est faite à Dieu le Père, à Jésus Christ son Fils, au Saint Esprit, et les prières adressées aux Saints et à la Vierge Marie5 sont dites des prières d’intercession.
x
Il est demandé à la communauté des saints, ou à la Sainte Vierge Marie, Reine des Saints, de prier la Sainte Trinité pour celui qui lui demande son intercession. Les catholiques et orthodoxes ne prient pas de la même manière Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint Esprit, que les saints ou la Vierge Marie. Ils prient Le Père, Jésus ou l’Esprit Saint comme Dieu, et les saints ou la Sainte Vierge comme une personne qui, parce qu’il est ou elle est tout(e) proche de Dieu, pourra intercéder.
x
Cette distinction n’est pas toujours visible ou comprise de prime abord. La prière à la communion des saints est une spécificité de la foi chrétienne catholique et chrétienne orthodoxe. L’utilisation d’objets de cultes (crucifix, icônes, chapelets, statues, etc.) est courante mais pas obligatoire. Les cultures et les milieux sociaux ont également une grande influence sur les manières de prier. Elles s’appuient sur des liturgies précises et selon des rites particuliers (signe de croix avec les mains, génuflexion, prosternation…
x
.Dans le protestantisme, la prière est adressée à Dieu seul, au nom de Jésus . Dans la Communion anglicane et dans certaines Églises méthodistes, le Livre de la prière commune est utilisé comme guide de prière. Dans les églises catholiques, orthodoxes et protestantes, des moines peuvent consacrer leur vie exclusivement à la prière. Dans le christianisme évangélique, les miracles et la guérison par la foi sont possibles avec la foi et la prière, par le Saint-Esprit18. Le biblicisme fait en sorte que les miracles décrits dans la bible sont encore d’actualité et peuvent être présents dans la vie du croyant.

 De l’évangile selon Luc

05 Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, 06 car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.” 07 Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.”

08 Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. 09 Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 10 En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira.

11 Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? 12 ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? 13 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »  (Lc 11, 5-13)

Jésus enseigna l’efficacité de la prière

Luc assigna à la prière du Seigneur une place tout autre que Matthieu.  Selon ce dernier, elle fait partie du sermon sur la montagne, tandis que, d’après  Luc, elle fut enseignée plus tard à la demande expresse d’un disciple. Un grand nombre d’excellents exégètes (Calvin, Ebrard, de Wette, Olshausen, Neander, Godet) en conclurent que Matthieu, selon son habitude de grouper certains enseignements homogènes de Jésus, avait introduit cette prière dans le discours sur la montagne.

Dans ces instructions sur les diverses manifestations de la piété, l’aumône, la prière, le jeûne, après avoir condamné les prières hypocrites, faites avec ostentation et en  usant de vaines redite, Jésus ajoutât : « Vous, mes disciples, priez ainsi » et que, au milieu de la foule qui l’entourait, les yeux levés vers le ciel, il prononçât d’un ton pénétré cette prière si profonde dans sa simplicité, si riche dans sa brièveté.

Tholuck, Meyer, Stier, Gess et d’autres virent une confirmation de leur opinion dans le fait que Matthieu seul conserva dans sa plénitude ce  modèle de prière. Jésus enseigna l’efficacité de la prière, soit par des analogies, soit par des contrastes, comme dans la parabole . Cette parabole renferme à la fois une promesse et une exhortation.

La promesse pourrait se traduire ainsi : « Si un homme, par pur égoïsme et pour se délivrer d’un solliciteur, lui accorde sa demande, même au temps le plus inopportun (minuit), combien plus Dieu, qui connaît tous vos besoins et qui est amour ! »Quant à l’exhortation, c’est le solliciteur lui-même qui la fit entendre par son exemple : « Puisque, dans les circonstances les plus défavorables, mais pressés par vos besoins, vous ne craignez pas d’importuner avec insistance un homme que vous savez si peu généreux, pourquoi ne faites-vous pas de même envers Dieu qui, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à vous accorder bien au-delà de toutes vos prières. 

Publié dans Catéchèse, comportements, Page jeunesse, Prières, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Jeudi de la onzième semaine du Temps Ordinaire — Année Impaire

Posté par diaconos le 17 juin 2021

Vous donc, priez ainsi

Vous donc, priez ainsi » (Mt 6, 7-15)

# Le Notre Père (en latin Pater Noster ; original grec Πάτερ ἡμῶν) est une prière chrétienne à Dieu considéré comme le père des hommes. Il s’agit de la prière la plus répandue parmi les chrétiens, car, d’après le Nouveau Testament, elle a été enseignée par Jésus lui-même à ses apôtres. Prononcée par les catholiques et les orthodoxes en particulier durant chaque célébration eucharistique, par les anglicans pendant les offices divins, par les protestants luthériens et réformés à chaque culte, cette prière, appelée parfois « oraison dominicale », est, avec le sacrement du baptême, ce qui unit le plus fermement les différentes traditions chrétiennes.
x
Cela explique qu’elle soit dite lors des assemblées œcuméniques. Selon le Nouveau Testament, Jésus, en réponse à une question des disciples sur la façon de prier, leur déclare : « Quand vous priez, dites : “Notre Père…” » Le texte se trouve, avec quelques variantes, dans les évangiles selon Matthieu (6:9-13) et selon Luc (11:2-4). En Matthieu, la prière, qui est mentionnée à la suite du Sermon sur la montagne, comprend sept versets ; en Luc, elle n’en compte que cinq. Le Notre Père se compose de deux parties. Il présente au début des points communs avec le Kaddish juif (prière de sanctification du Nom de Dieu) puis s’en écarte en reprenant des extraits d’autres textes juifs, notamment celui de la Amida juive (prière de bénédictions).
x
Le Notre Père est inspiré en grande partie de plusieurs prières juives, en particulier le Kaddish et la Amida, et d’autres textes juifs existant au temps de Jésus de Nazareth6. Dans l’Ancien Testament comme dans la tradition orale du judaïsme, Dieu est le « Père » des hommes, notamment dans la Torah (« Vous êtes les fils de l’Éternel votre Dieu », Dt 14:1) et chez les prophètes : « Dieu te dit : je veux te faire une place parmi mes enfants. Tu m’appelleras : mon Père, et tu ne t’éloigneras plus de moi » (Jr 3:20). Colette Kessler rappelle que ce « Père qui est au ciel » est invoqué dans les bénédictions qui précèdent le Shema Israël : « Notre Père, notre Roi, enseigne-nous ta doctrine », avec la formule : « Notre Père, Père miséricordieux »
x
Dans la Amida, prière dite trois fois par jour tout au long de l’année, Dieu est appelé « Père » à deux reprises : « Fais-nous revenir, notre Père, vers la Torah », et : « Pardonne-nous, notre Père, car nous avons péché contre toi. » Le Kaddish, prière de sanctification, unit le « Nom » de Dieu et son « Règne » dans les deux premières demandes8. Ces deux demandes, « Que soit magnifié et sanctifié Son grand Nom » et « Qu’il fasse régner Son Règne », correspondent aux deux premières demandes du Notre Père (« Que ton règne vienne » et « Que ton nom soit sanctifié ».
x

 De l’évangile selon Marc

07 Il appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, 08 et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. 09 « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. »

10 Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. 11 Si, dans une localité, on refuse de vous  accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » 12 Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir.

13 Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 14 Le roi Hérode apprit cela ; en effet, le nom de Jésus devenait célèbre. On disait : « C’est Jean, celui qui baptisait : il est ressuscité d’entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » 15 Certains disaient : « C’est le prophète Élie. » D’autres disaient encore : « C’est un prophète comme ceux de jadis. »  (Mt 6, 7-15)

Mission des douze

Jésus, parcourant lui-même le pays en enseignant, envoya pour la première fois ses apôtres, deux à deux, après leur avoir donné pouvoir sur les esprits impurs. Il leur donna diverses instructions sur leur équipement et sur la conduite qu’ils durent tenir là où ils furent reçus et là où ils ne le furent pas.

Les apôtres prêchèrent la repentance et guérirent les malades.  Dans l’évangile se Matthieu, ce récit est précédé des noms des douze apôtres, la mission que Jésus leur confia fut préparée par une description de la détresse profonde où Jésus trouva le peuple, semblable à des brebis sans berger. « La moisson, disait-il, est grande, mais il y a peu d’ouvriers ». Il envoya ses disciples pour soulager toutes ces misères.

Deux à deux, trait particulier de Marc ; mesure de sagesse et d’amour de la part de Jésus. Par là il s’accommoda à la faiblesse de ses disciples, il répondit à des besoins profonds de leur âme, il prévint les dangers de l’isolement et ceux d’une domination personnelle et exclusive dans leur œuvre. Pouvoir ou autorité :  Matthieu et Luc ajoutèrent à ce pouvoir de guérir les démoniaques celui de guérir les maladies.

Il y a quelque chose de plus grand que de prêcher, c’est de faire des prédicateurs ; il y a quelque chose de plus grand que de faire des miracles, c’est de communiquer le pouvoir d’en faire. (Godet) 

Il est clair que, pour communiquer à ses apôtres le pouvoir de guérir, il dut leur communiquer aussi une nouvelle mesure de l’Esprit de Dieu ; car, sans une puissance spirituelle, ils n’auraient exercé aucune action semblable. Nous avons donc ici une première indication du don de l’Esprit que Jésus confirma plus tard (Jean 20.22), et que le jour de la Pentecôte rendit complet.(Olshausen)

Jésus ne se borna pas à conférer à ses disciples ces pouvoirs miraculeux, mais qu’il les envoyait avant tout pour  prêcher le royaume de Dieu. Exhorter les hommes à se repentir n’était pas tout le contenu de la prédication des apôtres ; par là dut commencer toujours et partout le renouvellement de la vie religieuse et morale.

Oindre d’huile était un moyen curatif très fréquemment employé en Orient ; ce qui ne veut pas dire que les apôtres opérassent les guérisons uniquement par ce moyen, puisque Marc raconta une action miraculeuse, les apôtres employassent pas cette huile dans le simple but de réveiller l’attention des malades, ou comme signe de leur guérison. Elle servit plutôt de moyen de communication aux puissances spirituelles qui opéraient la guérison.

C’est dans le même but que Jésus lui-même se servait quelquefois de la salive ou d’un attouchement pour opérer une guérison.  La renommée de Jésus parvint à Hérode ; tandis que d’autres dirent que Jésus fut Élie ou un prophète, Hérode affirma qu’il  fut Jean ressuscité. Marc raconta à ce propos l’issue tragique du Baptiste. Jean avait été emprisonné parce qu’il blâmait l’union d’Hérode avec Hérodias, la femme de son frère.

Le jour de naissance d’Hérode offrit à Hérodias une occasion propice. Sa fille dansa au festin qu’Hérode offrit à ses grands. Hérode enivré lui promit avec serment ce qu’elle voudrait. La jeune fille, après être allée consulter sa mère, demanda la tête de Jean-Baptiste. Le roi, tout attristé qu’il fût, n’osa refuser. Il envoya un garde décapiter Jean dans sa prison. Le garde apporta la tête de Jean sur un plat et la donna à la jeune fille, qui l’apporta à sa mère.

Diacre Michel Houyoux

Complément

◊ Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste

Liens avec d’autres sites Web chrétiens

◊ Père Gilbert Adam : cliquez ici pour lire l’article →  Jeudi de la 11e semaine, année impaire

  Lectio Divina :  » Vous donc, priez ainsi « 

Image de prévisualisation YouTube

 

Publié dans Catéchèse, Dieu, Disciples de Jésus, Prières, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

Sonntag der elften Woche der gewöhnlichen Zeit – Jahr B

Posté par diaconos le 10 juin 2021

Der kleinste aller Samen, wenn er wächst, verdrängt er alle Gemüsepflanzen

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères »

# Die Hölle ist ein religiöser Begriff und bezeichnet einen Ort oder eine Sphäre der Existenz, in die man nach dem Tod gelangen kann und die durch ein hohes Maß an körperlichen und geistigen Schmerzen und Leiden gekennzeichnet ist. Fast alle Religionen erwähnen das Vorhandensein von einer oder mehreren Höllen. Der Begriff der Hölle wird im Christentum und im Islam häufig verwendet. Nach dem Sterben sollen die Seelen ins Jenseits gehen. Je nach Frömmigkeit, Ehrlichkeit, Keuschheit und/oder anderen Dingen entscheidet eine höhere Macht, ob eine Seele in den Himmel kommen darf oder in die Hölle muss.

Die Hölle ist in diesem Sinne das Gegenteil des Himmels, nämlich ein Aufenthaltsort in der Abwesenheit von Gott. In der hebräischen Bibel wird einer Auferstehung und einem Leben nach dem Tod nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die ältesten Konzepte sprechen davon, dass die Patriarchen « mit ihren Vorvätern vereint » sind. Das Grab ist das Totenreich Sheol (hebräisch: שְׁאוֹל, ʃeʾôl) und es ist wichtig, auf der Erde gut zu leben, denn im Grab gibt es nur Dunkelheit.[ Über die Bedeutung und Übersetzung von Sheol wird gestritten. Dieses Konzept des Jenseits unterscheidet nicht zwischen guten und schlechten Menschen. Die Existenz im Scheol ist eine Existenz der Negationen, ähnlich wie die des griechischen Phantomreichs.

Die Verstorbenen führen dort ein Schattendasein und warten auf ihr Urteil. Die Staten-Übersetzung übersetzt meist mit « Hölle » und manchmal mit « Grab » und die NBG-Übersetzung von 1951 mit « Totenreich ». Der Scheol wird oft im Zusammenhang mit dem Schicksal der Bösen erwähnt. Deshalb schlägt der Alttestamentler Mart Jan Paul vor, dass die Übersetzung mit « Hölle » vielleicht zu konkret ist, aber den negativen emotionalen Wert besser wiedergibt als « Totenreich ». Auch Johannes Calvin erkennt in seinen Instituten an, dass « Hölle » oft als « Grab » interpretiert werden kann. Im Judentum tauchte nach dem babylonischen Exil ein zweiter Begriff auf, der sich auf einen Ort bezieht, an dem die Toten ruhen: Gehenna (hebräisch: גהנום, gehinnom).

Die Bezeichnung Gehenna leitet sich von dem « Tal von Hinnom » ab, das die antike Stadt Jerusalem umgab, mit einem weiteren Tal. Während der Scheol ein Zufluchtsort war, an dem alle das Gericht erwarteten, war Gehenna ein viel negativerer Ort, der jedoch nicht mit dem christlichen Konzept der Hölle gleichgesetzt werden kann, da zum Beispiel der Teufel in der hebräischen Bibel nicht vorkommt:  » Viele von denen, die in der Erde schlafen, im Staub, werden erwachen, einige, um ewig zu leben, andere, um ewig verachtet und verabscheut zu werden « .

                                                                                                                   lwf0003web.gif

# Das Gleichnis vom Sämann (manchmal auch Gleichnis von der Erde genannt) ist ein Gleichnis Jesu, das in Matthäus 13:1-23, Markus 4:1-20, Lukas 8:4-15 und im Thomas-Evangelium, Logion 9, vorkommt. Jesus sprach von einem Bauern, der wahllos Samen sät. Einige Samen fallen auf die Straße ohne Boden, einige auf felsigen Boden mit wenig Boden, einige auf Boden mit Dornen und einige auf guten Boden. Im ersten Fall wird der Same weggeschwemmt; im zweiten und dritten Fall bringt der Same keine Ernte; aber wenn er auf guten Boden fällt, wächst er und bringt dreißig-, sechzig- oder hundertmal mehr Ertrag.

Jesus erklärte seinen Jüngern, dass der Same für das Evangelium steht, der Sämann für diejenigen, die es verkünden, und die verschiedenen Böden für die Reaktionen der Menschen darauf. Jesus spricht von einem Bauern, der wahllos Samen sät. Einige Samen fallen auf die Straße ohne Boden, einige auf felsigen Boden mit wenig Boden, einige auf Boden mit Dornen und einige auf guten Boden. Im ersten Fall wird der Same weggeschwemmt; im zweiten und dritten Fall bringt der Same keine Ernte; aber wenn er auf guten Boden fällt, wächst er und bringt dreißig-, sechzig- oder hundertmal mehr Ertrag.

Jesus erklärt seinen Jüngern später, dass der Same für das Evangelium steht, der Sämann für diejenigen, die es verkünden, und die verschiedenen Böden für die Reaktionen der Menschen darauf. C Im Markus- und Matthäusevangelium sind dieses Gleichnis, die Erklärung des Zwecks von Gleichnissen und die Erklärung des Gleichnisses selbst Teil der dritten oder « parabolischen » Rede, die von einem Boot auf dem See Genezareth aus gehalten wird. In jedem Bericht benutzte Jesus das Boot, um die große Menschenmenge auf dem See anzusprechen. Im Lukasevangelium wird kein Boot benutzt, um die Predigt zu halten, aber Jesus stellt das Gleichnis dennoch einer großen Menge vor, die aus « allen Städten » versammelt ist, und lässt dem Gleichnis eine Frage über den Zweck von Gleichnissen und eine Erklärung des Gleichnisses vom Sämann selbst folgen.

Während das Gleichnis der Menge erzählt wurde, wurde die Erklärung nur den Jüngern gegeben. Jesus sagt, dass er in Gleichnissen lehrt, weil viele gegen seine direkte Lehre sind. Er zitierte Jesaja 6,9-10, der zu Israel predigte, weil er wusste, dass seine Botschaft nicht gehört oder verstanden werden würde, mit dem Ergebnis, dass die Sünden der Israeliten nicht vergeben würden und sie von Gott dafür bestraft werden würden. Dieses Gleichnis scheint wesentlich zu sein, um alle anderen Gleichnisse Jesu zu verstehen, denn es macht deutlich, dass das, was nötig ist, um Jesus zu verstehen, der Glaube an ihn ist, und dass Jesus diejenigen nicht erleuchten wird, die sich weigern, an ihn zu glauben.

Der kleinste aller Samen, wenn er wächst, übertrifft er alle Gemüsepflanzen

Aus dem Evangelium nach Markus

26 Er sagte : Die Herrschaft Gottes gleicht einem Menschen, der Samen in die Erde wirft ; 27 Nacht und Tag, ob er schläft oder aufsteht, der Same keimt und wächst, er weiß nicht wie. 28 Von selbst bringt die Erde zuerst das Gras hervor, dann die Ähre, und schließlich die volle Ähre. 29 Und sobald der Weizen reif ist, legt er die Sichel hinein, denn die Zeit der Ernte ist gekommen. 30 Wiederum sagte er : « Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen ? Welches Gleichnis können wir verwenden, um es darzustellen ?

31 Es ist wie ein Senfkorn; wenn es in die Erde gesät wird, ist es das kleinste von allen Samenkörnern. 32 Wenn er aber gesät ist, wächst er und überwuchert alle Nahrungspflanzen ; und er breitet lange Zweige aus, so dass die Vögel des Himmels in seinem Schatten ihre Nester bauen können. 33 Mit vielen solchen Gleichnissen verkündete Jesus ihnen das Wort, soweit sie es zu hören vermochten. 34 Er sagte nichts zu ihnen ohne Gleichnis, sondern erklärte seinen Jüngern alles im Einzelnen.  (Mk 4, 26-34)

Eine Kraft des Lebens

Mit was können wir die Herrschaft Gottes vergleichenb ? Mit welcher Geschichte können wir das darstellen ?  Jesus, als guter Lehrer, gibt uns eine Idee, indem er uns zwei kurze Geschichten erzählt. Die Herrschaft Gottes kann mit einem Sämann verglichen werden, der Samen auf sein Feld wirft. Dieser Samen keimt und wächst, ohne dass er weiß, wie. Die Erde selbst bringt die Pflanze, die Ähre, hervor, und wenn sie reif ist, wird sie geerntet. (Mk 4, 26-29).

Jetzt, wo das Feld vorbereitet und die Aussaat abgeschlossen ist, ist sich der Landwirt des Ergebnisses sicher, denn er weiß aus Erfahrung, dass die Saat keimen und schließlich Früchte tragen wird. Bei richtiger Pflege seines Feldes ist eine gute Ernte zu erwarten. Das Verhalten dieses Mannes hilft uns, das Verhalten Gottes uns gegenüber zu verstehen. Gott handelt wie dieser Sämann. Er wartet geduldig auf die Zeit der Ernte, er lässt den Samen, den er gesät hat, reifen.

Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn: Wenn es in die Erde gesät wird, ist es das kleinste von allen Samenkörnern auf der Welt. Aber wenn er gesät ist, wächst er und übertrifft alles Gemüse; und er breitet lange Zweige aus, damit die Vögel des Himmels ihre Nester in seinem Schatten bauen können. Hier wird aus dem winzigen Samen eine turmhohe Pflanze, die über alles Gemüse hinauswächst.

Es ist ein schönes Bild für Jesu Handeln, das während seines Dienstes unbedeutend erschienen sein mag. Aber Jesus ist immer präsent und aktiv unter uns. In diesen beiden Geschichten ist das kleine Samenkorn das Bild für das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat in sich eine Lebenskraft, die es befähigt, spontan Früchte zu tragen.

Zwischen dem Wort Gottes und unseren Seelen besteht die gleiche Affinität wie zwischen der Erde und dem Samen. In beiden Fällen dauerte es einige Zeit, bis die Reife erreicht war. Der Sämann war wachsam und geduldig. Wenn das Reich Gottes wächst, müssen wir die Zeichen sehen. Lassen Sie uns danach streben, sie in unserer Gemeinschaft zu erkennen. Herr Jesus, gib mir die Kraft, geduldig zu sein und es zu wagen, dein Wort des Lebens unter den richtigen Umständen dort zu präsentieren, wo ich lebe.

Diakon Michel Houyoux

Links zu anderen christlichen Websites

◊ Oblaten des Heilignen  Ranz von Sales : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen → Predigt zum 11. Sonntag im Jahreskreis (Mk 4,26-34)

◊ Stufen des Lebens : klicken Sie hier, um den Artikel zu lesen →   Gemeinsam Glauben Entdecken – Kurse zum Glauben in Württemberg

  Joyce Meyer : « Entdecke die Kraft des Gebets, mit Jesus den Alltag meistern »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Enseignement, La messe du dimanche, Prières, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaire »

12345...61
 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS