Pinksteren van het jaar C

Posté par diaconos le 4 juin 2022

Afficher l’image source

Het geloof beweegt ons en de Geest zendt ons en de Kerk zendt ons

# Paracleet, van het Latijnse paracletus, is een neologisme bedacht door Hiëronymus van Stridon in zijn Latijnse vertaling van het Evangelie van Johannes. Toegepast op de Heilige Geest, heeft het woord de betekenis van « verdediger », « pleitbezorger », « trooster ». Zondigen tegen Gods beschermende aanwezigheid ontneemt ons Gods barmhartigheid. Alle zonden en godslasteringen worden de mensen vergeven, maar godslastering tegen de Geest wordt niet vergeven. Wie tegen de Zoon des mensen spreekt, zal vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, zal niet vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de toekomende wereld. « Hij die troost » bestaat ook in de Joodse traditie en wordt gelijkgesteld met de Messias.

De « Parakleet » is een titel die door sommige Moslims aan Mohammed wordt gegeven. Het verwijst naar de tekst van Johannes’ Evangelie volgens het Koran-principe van de aankondiging van de komst van Mohammed in christelijke teksten. Dit beginsel van aankondiging in christelijke teksten wordt onder meer uitgedrukt in Soera VII, vers 157: « Zij die de boodschapper, de ongeletterde Profeet volgen, vinden het onder hen geschreven in de Torah en het Evangelie. Deze associatie met de Paracleet van het Evangelie verschijnt vóór het midden van de tweede eeuw van de Hegira8. De kwestie van de gelijkstelling van Mohammed met de Parakleet is aanwezig en werd weerlegd in de  » dialoog  » tussen Timotheus I en de Kalief al-Mahdi.

Volgens de gezaghebbende exegese van de heilige geschriften van de Bahá’í door de « Beschermer van de Zaak Gods » (Valí ‘Amr’ulláh) Shoghi Effendi Rabbání (1897-1957), verwijzen de bijbelse toespelingen op de « berg Paran » 12 en de « Parakleet » 13 naar de openbaring van de profeet van de Islam. In het spiritisme is de Parakleet een van de geesten wier tijdens seances ontvangen verklaringen worden ondertekend: De Geest der Waarheid. Verscheidene van deze uitspraken worden gemeld in het Evangelie volgens het Spiritisme van Montanus (ca. 173), die beweert het orgaan te zijn van de Parakleet in extase. Volgens hem is de Parakleet iets anders dan de Heilige Geest die neerdaalde op de apostelen.

Uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes

Op dat moment zei Jezus tot zijn discipelen : « Als jullie mij liefhebben, zullen jullie mijn geboden bewaren. Ik zal tot de Vader bidden en Hij zal jullie een andere Helper geven die altijd bij jullie zal zijn. Wie Mij liefheeft, zal mijn woord bewaren; mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot Hem komen en bij Hem wonen. Wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan mijn woorden. Maar het woord dat jullie horen, komt niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles leren en u herinneren aan alles wat ik tot u gesproken heb. « (Johannes 14:15-16, 23b-26)

De ontvangst van de Heilige Geest

Heer, ik kom tot u met grote hoop. U bent naar uw huis gekomen en zij die de uwe zijn, hebben u niet herkend, maar u hebt beloofd dat allen die u ontvangen, zullen delen in uw leven en met de hulp van uw Geest voortaan zullen delen, zelfs te midden van vervolgingen en hindernissen die voortkomen uit onze traagheid om te geloven. Jij bent de waarheid die in de wereld is gezonden in deze tijd waarin alles relatief is. Heer, ik weet dat U mij de kracht geeft om vol te houden en niet een nieuwe Pilatus te worden die alle verantwoordelijkheid afwijst als de dingen verkeerd gaan.

Vandaag, op de dag van Pinksteren, wordt de belofte vervuld die Christus aan de apostelen heeft gedaan. Op de avond van Pasen blies Hij op hen en zei : « Ontvang de heilige Geest » (Joh 20, 22). De komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag vernieuwt deze gave en brengt haar tot volle ontplooiing op een plechtige wijze en met uiterlijke manifestaties. Dit is de bekroning van het paasmysterie.

De Geest die Jezus schenkt, schept in de discipel een nieuwe menselijke conditie en een gevoel van eenheid. Wanneer de hoogmoed der mensen tegen God in opstand komt en de toren van Babel wil bouwen, verwart God de talen en kunnen zij elkaar niet meer verstaan. Met Pinksteren gebeurt precies het tegenovergestelde: door de genade van de Heilige Geest worden de apostelen begrepen door mensen van zeer verschillende afkomst en taal.

De heilige Geest is de innerlijke leraar die de discipel tot de waarheid leidt, hem aanspoort om goed te doen, hem troost in verdriet, hem innerlijk omvormt en hem nieuwe kracht en bekwaamheden geeft. Op de eerste Pinksterdag in de christelijke jaartelling waren de apostelen met Maria bijeen en baden. Contemplatie, een houding van gebed, is absoluut noodzakelijk om de Heilige Geest te ontvangen. « Plotseling klonk er een geluid uit de hemel als van een hevige windvlaag, en het hele huis waar zij waren werd erdoor vervuld.

Deze bange mannen werden moedige predikers die gevangenis, marteling of martelaarschap niet vreesden. Dit is normaal, de kracht van de Heilige Geest was met hen. De heilige Geest, de derde persoon van de heilige Drie-eenheid, is de ziel van mijn ziel, het leven van mijn leven, het wezen van mijn wezen. De Heilige Geest, de derde persoon van de Heilige Drievuldigheid, is de ziel van mijn ziel, het leven van mijn leven, het wezen van mijn wezen; Hij is mijn Heiligmaker, de gastheer van mijn diepste wezen.

Om volwassen te worden in het geloofsleven, moet onze relatie met Hem steeds bewuster en persoonlijker worden. In dit Pinksterfeest openen we de deuren van ons innerlijk met beide vleugels. Heer, Jezus Christus, U bent gekomen om ons met de Vader te verzoenen, om ons tot adoptiezonen en -dochters te maken, zodat wij, verenigd met Hem, met Hem kunnen uitroepen : « Abba, Vader ». Laten wij de tijd nemen om tot Jezus te komen en Hem in gebed te vragen of wij de Heilige Geest mogen ontvangen die Hij ons heeft beloofd.

Diaken Michel Houyoux

Links naar andere christelijke websites

◊  Pinksteren jaar C : klik hier om het artikel te lesen → Kinderwoorddiens

◊  Internatioaal van Romain Debbaut   : klik hier om het artikel te lesen →  Pinksteren C – 2022

♥ Wat is Pinksteren ?

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans Catéchèse, Dieu, Disciples de Jésus, Homélies, homélies particulières, La messe du dimanche, Prières, Religion, tempo pasquale | Pas de Commentaire »

La Pentecoste nell’anno C

Posté par diaconos le 2 juin 2022

Afficher l’image source

La fede ci muove, lo Spirito ci manda e la Chiesa ci manda

# Paraclito, dal latino paracletus, è un neologismo coniato da Girolamo da Stridone nella sua traduzione latina del Vangelo di Giovanni. Applicata allo Spirito Santo, la parola ha il significato di « difensore », « intercessore », « consolatore ». Il peccato contro la presenza di Dio che ci protegge ci priva della misericordia di Dio. Ogni peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Chiunque parli contro il Figlio dell’uomo, sarà perdonato; ma chiunque parli contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. « Colui che consola » esiste anche nella tradizione ebraica ed è equiparato al Messia.

« Paraclito » è un titolo dato da alcuni musulmani a Maometto. Si riferisce al testo del Vangelo secondo Giovanni secondo il principio coranico di annunciare la venuta di Maometto nei testi cristiani. Questo principio di annuncio nei testi cristiani è espresso, tra l’altro, nella Sura VII, versetto 157: « Coloro che seguono il Messaggero, il Profeta analfabeta, che trovano scritto tra loro nella Torah e nel Vangelo. Questa associazione con il paraclito evangelico appare prima della metà del secondo secolo dell’Egira8. La questione dell’equiparazione di Maometto al Paraclito è presente ed è stata confutata nel « dialogo » tra Timoteo I e il Califfo al-Mahdi.

Secondo l’autorevole esegesi degli scritti sacri baha’i del « Guardiano della Causa di Dio » (Valí ‘Amr’ulláh) Shoghi Effendi Rabbání (1897-1957), le allusioni bibliche al « Monte Paran « 12 e al « Paraclito « 13 si riferiscono alla rivelazione del Profeta dell’Islam. Nello Spiritismo, il Paraclito è uno degli spiriti di cui si firmano le dichiarazioni ricevute durante le sedute spiritiche: Lo Spirito di Verità. Diverse di queste affermazioni sono riportate nel Vangelo secondo lo Spiritismo di Montano (173 circa) che afferma di essere l’organo in estasi del Paraclito. Secondo lui, il Paraclito è diverso dallo Spirito Santo che scese sugli apostoli.

lwf0003web.gif

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni

In quel momento Gesù disse ai suoi discepoli : « Se mi amate, osserverete i miei comandamenti ». Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Avvocato che sarà sempre con voi. Se uno mi ama, osserverà la mia parola; il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. Ma la parola che ascoltate non viene da me, ma dal Padre che mi ha mandato. Ma l’Avvocato, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi farà ricordare tutto ciò che vi ho detto. » (Gv 14:15-16, 23b-26)

Ricevere lo Spirito Santo

Signore, vengo a te con una grande speranza. Sei venuto nella tua casa e i tuoi non ti hanno riconosciuto, ma hai promesso che tutti coloro che ti accoglieranno condivideranno la tua vita e, con l’aiuto del tuo Spirito, la condivideranno da qui in avanti, anche in mezzo alle persecuzioni e agli ostacoli che derivano dalla nostra lentezza nel credere. Voi siete quella Verità inviata nel mondo in questo tempo in cui tutto è relativo. Signore, so che mi darai la forza di resistere e di non essere un nuovo Pilato, che declina ogni responsabilità quando le cose vanno male.

Oggi, nel giorno di Pentecoste, si realizza la promessa fatta da Cristo agli apostoli. La sera stessa del giorno di Pasqua alitò su di loro e disse loro : « Ricevete lo Spirito Santo » (Gv 20,22). La venuta dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste rinnova e porta alla sua pienezza questo dono in modo solenne e con manifestazioni esterne. Questo è il culmine del mistero pasquale.

Lo Spirito che Gesù trasmette crea nel discepolo una nuova condizione umana e un senso di unità. Quando l’orgoglio dell’uomo si solleva contro Dio e vuole costruire la Torre di Babele, Dio confonde le lingue e non riescono più a capirsi. A Pentecoste accade proprio il contrario: per grazia dello Spirito Santo, gli Apostoli vengono compresi da persone di origini e lingue diversissime.

Lo Spirito Santo è il maestro interiore che conduce il discepolo alla verità, lo spinge a fare il bene, lo conforta nel dolore, lo trasforma interiormente e gli dà nuova forza e capacità. Il primo giorno di Pentecoste dell’era cristiana, gli Apostoli erano riuniti con Maria e stavano pregando. Il raccoglimento, un atteggiamento di preghiera, è assolutamente essenziale per ricevere lo Spirito Santo. « All’improvviso si udì un suono dal cielo come una violenta raffica di vento e tutta la casa dove si trovavano ne fu riempita. E videro apparire una specie di fuoco che si divideva in lingue e si posava su ciascuno di loro » (At 2,2-3), e tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a predicare con coraggio.

Questi uomini impauriti si trasformarono in predicatori coraggiosi che non temevano la prigione, la tortura o il martirio. Questo è normale; la potenza dello Spirito Santo era con loro. Lo Spirito Santo, terza Persona della Santissima Trinità, è l’anima della mia anima, la vita della mia vita, l’essere del mio. Lo Spirito Santo, terza Persona della Santissima Trinità, è l’anima della mia anima, la vita della mia vita, l’essere del mio essere; è il mio santificatore, l’ospite della mia interiorità più profonda.

Per raggiungere la maturità nella vita di fede, il nostro rapporto con Lui deve essere sempre più consapevole, sempre più personale. In questa celebrazione della Pentecoste apriamo le porte della nostra interiorità con entrambe le ali. Signore, Gesù Cristo, sei venuto a riconciliarci con il Padre, a renderci figli adottivi e allora, uniti a lui, possiamo gridare con lui: « Abba, papà ». Prendiamoci il tempo di venire da Gesù e chiediamogli, in preghiera, di farci accogliere lo Spirito Santo che ci ha promesso.

Il diacono Michel Houyoux

Link ad altri siti web cristiani

◊  La Parola (Italia) : clicca qui per leggere l’articolo → Pentecoste – Anno C

◊ Qumran (Italia)   : clicca qui per leggere l’articolo → Testi – Ricerca parole: pentecoste

♥ Padre Fernando Armellini : « La Pentecoste nell’anno C »

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans articles en Italien, Catéchèse, fêtes religieuses, La messe du dimanche, Page jeunesse, Religion, tempo pasquale, Temps pascal | Pas de Commentaire »

Settima domenica di Pasqua dell’anno C

Posté par diaconos le 24 mai 2022

Afficher l’image source

Gesù disse :  »Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame »

Uno dei temi del cristianesimo

# La salvezza dell’anima è uno dei temi fondamentali del cristianesimo. Permette di accedere al paradiso. Il suo studio si chiama soteriologia. Nel cristianesimo, la salvezza è associata a Cristo, considerato il redentore dell’umanità; la soteriologia è quindi legata alla cristologia. Nel cattolicesimo, è offerta attraverso la grazia, i sacramenti e le buone opere. Nel protestantesimo e nel cristianesimo evangelico, è offerta per fede e per sola grazia. Questa nozione copre una grande varietà di temi, che sono stati più o meno sviluppati a seconda dei periodi storici e delle confessioni cristiane.

Nel II secolo, Clemente di Alessandria, uno dei primi cristiani a padroneggiare l’antica filosofia classica, usò molte immagini per descrivere la salvezza portata da Cristo. Ha usato l’immagine della luce che dà intelligenza, o della musica che addolcisce i cuori. Nel IV secolo, Atanasio di Alessandria descriveva la salvezza come il fatto che Dio, Padre, Figlio e Spirito, abita nell’uomo, già in questa vita. La teologia medievale lasciava poco spazio alla libertà umana: Tommaso d’Aquino cercò di organizzare intorno al pensiero di Agostino un sistema metafisico che conciliasse grazia e libertà umana.

 lwf0003web.gif

Dal Vangelo decondo Geovanni

In quel momento, guardando verso il cielo, Gesù pregò così: « Santo Padre, non prego solo per coloro che sono qui, ma anche per coloro che crederanno in me attraverso la loro parola. Che siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io sono in te. Che siano anch’essi una cosa sola in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, perché siano una cosa sola, come noi siamo una cosa sola: io in loro e tu in me. Perché diventino perfettamente una cosa sola, affinché il mondo sappia che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.

Padre, voglio che coloro che mi hai dato siano con me dove sono io e vedano la mia gloria, che mi hai dato perché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con cui mi hai amato sia in loro e io in loro. (Gv 17  1, 20-26)

Gesù, il pane della vita

Gesù, dopo aver pregato per sé e per i suoi apostoli, abbracciò nella sua supplica tutti coloro che credevano in lui e che sarebbero stati salvati. Il mezzo con cui coloro che erano ancora nelle tenebre dell’ignoranza e dell’incredulità furono portati alla fede in Cristo fu la parola degli apostoli. Questa è stata la parola degli apostoli, ed è stata una testimonianza impressionante data da Gesù. Gesù stesso possiede la verità divina e l’autorità della parola apostolica: essa ha il potere di creare nelle anime la fede che le rigenera e le salva. Tutta la Chiesa cristiana ha conosciuto Gesù Cristo e ha creduto in lui solo grazie a questa testimonianza, che manterrà il suo valore fino alla fine dei secoli.

L’oggetto della preghiera di Gesù per la sua Chiesa era l’unione di tutti i suoi membri nella comunione del Padre e del Figlio. Questa unione, che ha chiesto prima per i suoi discepoli, ha pregato Dio di realizzarla in tutti i suoi figli; essi dovevano essere una cosa sola come il Padre e il Figlio sono una cosa sola, dovevano essere tutti insieme uniti a Cristo e, attraverso di Lui, a Dio. Da qui questa parola profonda: uno in noi, che eleva tutti i redenti alla gloria eterna che Gesù ha conquistato per loro. Questa parte della preghiera di Gesù rivela la natura della sua Chiesa. È venuto per unire, riconciliando con Dio, le anime che il peccato aveva diviso. Il legame di questa unione è lo stesso che rende l’ineffabile armonia del Padre e del Figlio : « Come tu, Padre, sei in me e io in te ».

Ma questa unione, fondata sulla comunione con Dio attraverso Cristo, non deve e non può rimanere invisibile; si manifesta necessariamente all’esterno, ed è proprio questa santa unione di anime, nella fede e nell’amore, che deve essere per tutti un’abbagliante testimonianza che Gesù è l’inviato da Dio. È soprattutto attraverso questa unione che le anime sono attratte da Cristo e credono in lui. Infatti, fin dai primi tempi della Chiesa, era il mezzo di persuasione più potente per il mondo : « Ogni giorno erano tutti insieme nel tempio, spezzavano il pane nelle case e prendevano il cibo con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e trovando il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa quelli che venivano salvati (Atti 2, 46-47).

Le esortazioni a mantenere questa unione di anime nell’amore, che riempiono gli scritti di Giovanni, compaiono spesso anche negli scritti dell’apostolo Paolo (Rm 12,4-6; 1 Cor 12,12, Ef 4,1-6; Fil 2,1-5). Gesù, sicuro che sarebbe stato ascoltato, ricordò ciò che aveva già fatto per elevare i suoi redenti alla perfetta unità che aveva chiesto per loro. E io », ha detto, « ho dato loro la gloria che voi avete dato a me. Questa gloria, che gli esegeti hanno cercato di spiegare in tanti modi diversi, non è altro che la gloria eterna che il Figlio di Dio possiede in quanto Figlio e oggetto dell’amore eterno del Padre, la gloria in cui è entrato. L’ha data, non solo rivelata o promessa, ma già comunicata ai suoi redenti rendendoli anche oggetto dell’amore di Dio e facendoli figli del Padre.

Questa gloria è pienamente contenuta nella parola di grazia che hanno ricevuto e che è stata loro assicurata in virtù della fede che li unisce a Gesù. Fino alla fine dei tempi, infatti, lo possiedono pienamente. Questa gloria, che contiene la vita eterna e implica la comunione con Dio, costituisce necessariamente l’unità che Gesù descrive in modo così bello in queste parole. Cristo che vive, pensa, ama, agisce nei suoi discepoli, come il Padre vive, pensa, ama e agisce in lui, tale è la perfetta unità delle anime con Cristo e con Dio, e quindi la loro reciproca unità. Gesù Cristo è l’inviato, il rappresentante di Dio stesso sulla terra, e quindi un tale amore riversato tra gli uomini non può che essere l’effusione dell’amore di Dio stesso. C’è una profonda rivelazione dell’amore di Dio per tutti nelle parole : « Li hai amati come hai amato me ».

Gesù chiedeva per il suo popolo la perfetta realizzazione di questa gloria, che aveva già donato alla loro fede con la sua parola Padre, ripeteva con l’emozione crescente della sua preghiera. E questa preghiera fu esaudita, perché riguardava coloro che il Padre gli aveva dato, tutti i suoi redenti, e non solo i primi discepoli. Se i discepoli hanno conosciuto Dio, è stato solo perché Gesù ha fatto conoscere loro il suo nome; e questa luce divina l’ha fatta risplendere maggiormente nelle loro anime con l’effusione dello Spirito Santo: e io la farò conoscere loro. Lo scopo supremo di tante grazie era che i discepoli fossero resi partecipi di quell’ineffabile rapporto d’amore che unisce il Padre e il Figlio, e che la loro comunione con Gesù fosse così completa: « Perché io sia in loro ».

Con questa grande promessa Gesù concluse la sua preghiera, che si realizzò in tutta l’esperienza dei discepoli e in tutte le loro fatiche. Nulla li separava dall’amore di Dio in Cristo; Cristo viveva in loro ed essi erano più che vincitori per mezzo di Colui che li amava (Meyer).

Il diacono Michel Houyoux

Link ad altri siti web cristiani

◊ Qumran : clicca qui per leggere l’articolo → Testi - VII Domenica di Pasqua (Anno C) 

◊ Parrocchia di Concorezzo  : clicca qui per leggere l’articolo → VII DOMENICA DI PASQUA Anno “C

♥ Gesù : il pane della vita

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans articles en Italien, Catéchèse, Page jeunesse, Religion, tempo pasquale, Temps pascal | Pas de Commentaire »

L’Ascensione di Gesù

Posté par diaconos le 22 mai 2022

Afficher l’image source

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca

In quel momento, Gesù risorto apparve ai suoi discepoli e disse loro: « Sta scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome sarebbe stata proclamata la conversione per il perdono dei peccati a tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme. E io manderò su di voi ciò che il Padre mio ha promesso. E io manderò su di voi ciò che il Padre mio ha promesso, e voi dovrete rimanere in città finché non sarete rivestiti di potenza dall’alto ». Poi Gesù li condusse a Betania, alzò le mani e li benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e fu portato in cielo. Lo adorarono e tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E stavano continuamente nel Tempio a benedire Dio (Lc 24,46-53).

Vocazione dei discepoli

Gesù ha aperto le Scritture ai suoi discepoli, ma ha anche aperto la loro comprensione per capirle; una doppia azione sempre necessaria. Gesù si appella un’ultima volta all’autorità delle Scritture, per far comprendere ai discepoli la necessità divina di tutto ciò che gli è accaduto e per rivelare loro il futuro del suo regno e la vocazione che dovranno assolvere. Essi devono predicare il pentimento e la remissione dei peccati nel suo nome. Questo è fondamentalmente l’intero Vangelo nella sua applicazione all’uomo peccatore e perduto; e questo Vangelo deve essere predicato a tutte le nazioni, a partire da Gerusalemme, la città colpevole, perché questo punto di partenza e di estensione del regno di Dio è stato annunciato anche nelle Scritture (Sal 110,2; Is 2,3; At 1,8).

Queste cose, testimoniate dai discepoli, avevano tutti i grandi fatti evangelici designati in precedenza; ma, per diventare capaci di dare questa testimonianza, i discepoli dovevano prima vedere realizzata in loro la promessa del Padre o essere rivestiti della potenza dello Spirito Santo. Gesù incarica espressamente i suoi discepoli di attendere a Gerusalemme questo potente aiuto. Luca racconta l’ascensione di Gesù. È alla fine dei quaranta giorni, quando Gesù riunisce i suoi discepoli per assistere alla sua ascensione, che dà loro la maggior parte delle istruzioni. Comandò loro di non lasciare Gerusalemme, diede loro la promessa dello Spirito Santo (At 1,4-5) e li incaricò di essere suoi testimoni, prima a Gerusalemme e poi tra tutte le nazioni.

Gesù condusse i suoi discepoli fuori dalla città sul Monte degli Ulivi, e lì stese le mani e li benedisse; e mentre li benediceva, fu assunto in cielo. I discepoli tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E si riunirono spesso, lodando e benedicendo Dio. Fuori città.

Il diacono Michel Houyoux

Link ad altri siti web cristiani

◊ Qumran : clicca qui per leggere l’aeticolo → TESTO L’Ascensione di Gesù nel profondo della mia esistenza

◊   Famiglia christiana (Italia)  : clicca qui per leggere l’aeticolo →  Ascensione di Gesù

♥ L’Ascensione di Gesù

Image de prévisualisation YouTube

Publié dans articles en Italien, Catéchèse, fêtes religieuses, Page jeunesse, Religion, tempo pasquale, Temps pascal | Pas de Commentaire »

12345...8
 

Salem alikoum |
Eazy Islam |
Josue |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | AEP Gresivaudan 4ieme 2007-08
| Une Paroisse virtuelle en F...
| VIENS ECOUTE ET VOIS