Résultats de votre recherche

Eenendertigste zondag van de gewone tijd – Jaar A

Posté par diaconos le 9 novembre 2023

Eenendertigste zondag van de gewone tijd – Jaar A

 

Geschreven door diaconos op 6 november 2023

De wijze en de dwaze meisjes - Gospelimages

Parabel van de dwaze en wijze maagden


De Farizeeën waren een religieuze en politieke groep vrome Joden die, samen met de Sadduceeën en de Essenen, opkwamen in Palestina tijdens de Hasmonese periode rond het midden van de 2e eeuw voor Christus als reactie op de hellenisering die werd nagestreefd door de autoriteiten van die tijd.Als de auteur van de mondelinge Torah, die vooruitliep op het rabbinisme, maakte deze beweging deel uit van het Tweede Tempel Jodendom, wiens ontwikkeling ze beïnvloedde.

Ze stierf uit tegen het einde van de 1e eeuw en is bij ons bekend via verschillende bronnen, waarvan de hernieuwde studies sinds het einde van de 20e eeuw hebben benadrukt hoe moeilijk het is om de complexiteit ervan te begrijpen. Hun beweging staat bekend als farizeïsme of farizeïsme. Sinds de strikte toepassing van historiciteitscriteria op de bronnen en de meer sceptische houding van exegeten ten opzichte van deze bronnen, is de informatie over de farizeese beweging die als betrouwbaar wordt beschouwd aanzienlijk afgenomen.

 Paradoxaal genoeg heeft deze exegetische vooruitgang ertoe geleid dat de contouren van de beweging minder duidelijk en onzeker zijn geworden. Het is nu noodzakelijk om elk van deze bronnen afzonderlijk te onderzoeken, rekening houdend met de tijd en de context waarin ze werden geschreven. Toespraak tegen de schriftgeleerden en Farizeeën.

De Farizeeën hadden autoriteit gekregen als opvolgers van Mozes. Het was daarom gepast om hun geboden te gehoorzamen, maar men moest oppassen hun voorbeeld te volgen, want zij brachten niet in praktijk wat zij onderwezen, maar belastten alleen anderen. Wat ze ook deden, ze deden het om opgemerkt en geprezen te worden door anderen. Jezus weerlegde de dwaze ijdelheid van de Farizeeën met de nederige houding die hij zijn discipelen voorschreef: ze moeten geen rabbi, vader of opziener genoemd worden, want ze zijn allemaal gelijk voor God; de grootste onder hen moet de dienaar van allen zijn ; wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

 Jezus legde zijn tegenstanders het zwijgen op. Hij formuleerde hun veroordeling: deze toespraak was eerst gericht aan de menigte en de discipelen, die Jezus wilde beschermen tegen de geest van de leiders van het volk; daarna richtte hij zich op hen door hun ondeugden te ontmaskeren en te berispen in een reeks scherpe apostrofs.

Deze toespraak werd alleen door Matteüs gehouden; Marcus en Lucas hebben er slechts fragmenten van opgenomen, die zij elders plaatsten, zoals moderne critici het aan Matteüs toeschrijven. « Het is volkomen toepasselijk dat Jezus zijn hele gedachten over zijn tegenstanders in deze passage uitdrukt » (De Wette). « Deze verhandeling is zo vol leven en eenheid dat er geen twijfel over bestaat dat het op deze manier is uitgesproken, ook al bevat het misschien enkele elementen die ontleend zijn aan andere verhandelingen van Jezus. »(Meyer)

 De stoel van Mozes verwijst naar de activiteit en autoriteit die Mozes uitoefende als wetgever en leider van het volk. Zij zaten op deze stoel als opvolgers van de grote dienaar van God. De rabbijnen gebruikten dezelfde uitdrukking om te zeggen dat de ene leraar de andere opvolgde in het onderwijzen. Omdat de mannen van deze partij Jezus tot dan toe steeds vijandiger gezind waren geweest, omdat ze zijn waarschuwingen in de wind sloegen en zijn plaats wilden innemen, zag hij van alle consideratie af en brak met hen.

De schriftgeleerden, die in alle opzichten op de Farizeeën leken, hadden hetzelfde standpunt ingenomen. Zij waren de Sopherim van het Oude Testament, de mannen van de boeken. In de evangeliën worden ze schriftgeleerden, wetgeleerden of leraren in de wet genoemd omdat het hoofdonderwerp van hun studie de wet van Mozes zelf was en de verschillende toepassingen ervan in het leven van de mensen.

 Omdat deze wet zowel religieus als burgerlijk was, waren de schriftgeleerden zowel theologen als juristen. Ze waren vaak in dienst van de Farizeeën, omdat de meesten van hen tot die sekte behoorden, of van de overpriesters, wiens raadgevers ze waren in de toepassing van de wet en in gewetenszaken. De schriftgeleerden speelden altijd een zeer actieve rol in de strijd tegen Jezus. Ze bespioneerden hem, bekritiseerden zijn gedrag en probeerden hem te verrassen met verraderlijke vragen.

De meeste commentatoren nuanceren deze aanbeveling van Jezus op verschillende manieren, omdat de schriftgeleerden en Farizeeën verkeerde dingen konden onderwijzen die de discipelen in dit geval niet in acht moesten nemen en ook niet moesten doen.  Jezus nam aan dat ze de Wet van Mozes onderwezen vanaf de kansel waarop ze zaten. Lasten binden is een figuurlijke uitdrukking die betekent dat alle geboden van de wet met de ontelbare en nauwgezette ceremoniële voorschriften die de Farizeeën eraan hadden toegevoegd om de naleving ervan te eisen, in één lichaam werden samengebracht.

Observatie

Deze zware en moeilijk te dragen lasten, die genade noch liefde hielpen dragen, legden de Farizeeën aan anderen op; maar in plaats van ze op zich te nemen, staken ze er zelfs met geen vinger naar uit : « En al hun werken doen ze om door de mensen gezien te worden; want ze spreiden hun phylacteries uit en verlengen de franjes van hun kleding. » (Mt 23, 5)

Jezus gaf deze details als voorbeelden van hun ijdele en hypocriete pogingen om door mensen gezien te worden. Fylacteries, die nog steeds door de Joden gebruikt worden, zijn stroken perkament waarop woorden uit de Schrift geschreven staan. Ze werden tijdens het gebed aan de linkerarm of het voorhoofd bevestigd. Daarom noemden de Joden deze rollen tephillim, gebeden. Deze voorwerpen kregen ook het bijgelovige idee van een amulet of talisman.

« Ze maakten ze breder om er nog zekerder van te zijn dat mensen ze zouden zien, » zegt Jezus. De franjes, een soort kwastjes die de Joden aan de rand van hun mantels droegen, gaven ze een religieuze betekenis. Rabbi betekent leraar of dokter.De titel van vader, opgevat in geestelijke en morele zin, is hoger dan die van leraar en duidt op een grotere afhankelijkheid van de persoon aan wie hij wordt toegeschreven.Als God alleen de Vader is van hen die hij met zijn Geest verwekt tot een nieuw leven, dan is Christus alleen de leider van hen die hij door zijn woord en voorbeeld leidt op de paden van dit nieuwe leven.

 Al deze titels: Meester, Vader, Leider, als ze op mensen worden toegepast, ontnemen God en zijn Christus de eer die ze verdienen. Zo ontstaan partijen en sekten. Deze tekenen van menselijke vleierij hebben hun weg gevonden naar de christelijke kerk, net zoals ze dat ooit deden onder de Joden. Van nederigheid naar grootheid, van vernedering naar glorie: dit is de weg naar het koninkrijk van God, de weg die Jezus ging, de enige weg die mogelijk is voor zijn leerlingen.

Hij richt zich rechtstreeks tot de schriftgeleerden en Farizeeën en schreeuwt hen zeven keer toe : « Wee jullie ! ». Jezus berispt al de hypocrisie van hun gedrag: de hypocrisie van hun positie als leiders van het volk: zijzelf gingen het koninkrijk van de hemel niet binnen en sloten het af voor anderen. De huichelarij van hun gedrag leidde ertoe dat zielen nog zekerder verloren gingen. De hypocrisie van de casuïstiek die ze op eden toepasten. De huichelarij van hun formalisme, het in acht nemen van de kleinigheden van de wet en het verwaarlozen van de belangrijkere plichten.

 De huichelarij die de buitenkant schoonmaakt en de binnenkant vuil achterlaat. Al deze huichelarij veranderde hen in witgekalkte graven. Ze lieten hen de graven van de profeten bouwen. Met een droevig accent uitte Jezus zijn diepe medeleven met dit Jeruzalem dat de profeten had gedood. Hij herinnerde zich de vergeefse pogingen die hij had ondernomen om haar voor zich te winnen; hij kondigde haar ondergang aan en zei haar dat ze hem pas weer zou zien als ze zijn terugkeer in glorie zou verwelkomen.


Diaken Michel Houyoux


Parabel van de 10 maagden : Klik hier om de video te bekijken → https://youtu.be/gfvlaUdCXWY

Publié dans Catéchèse, comportements, Enseignement, Histoire, L'Église, La messe du dimanche, Nouveau Testament, Page jeunesse, Temps ordinaire | Pas de Commentaires »

Fête de la Toussaint

Posté par diaconos le 1 novembre 2023

Tous les Saints

Les Béatitudes (du latin beatitudo, « le bonheur ») sont le nom donné à une partie du Sermon sur la montagne rapporté dans l’Évangile selon Matthieu (5, 3-12) et à une partie du Sermon dans la plaine de l’Évangile selon Luc (6, 20-23). Elles sont au nombre de huit dans l’Évangile selon Matthieu et de quatre dans l’Évangile selon Luc où elles sont suivies par quatre malédictions. Il existe d’autres béatitudes dans les sources juives antérieures aux évangiles, dans la Bible, en particulier dans le Siracide (Si 14, 20-27), ou dans un des manuscrits de la mer Morte provenant de la grotte 4 (4Q525 2 II).

Les Béatitudes de l’évangile selon Matthieu présentent une structure qui repose sur le même procédé que celui utilisé pour ces deux derniers textes, ce qui a des conséquences directes sur l’étude du texte de cet évangile. Les Béatitudes des deux évangiles sont citées dans la Liturgie Divine de Jean Chrysostome, liturgie qui continue à être la plus souvent employée dans l’Église orthodoxe.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : «Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,car votre récompense est grande dans les cieux» (Mt 5, 1-12a)

Les béatitudes

Les guérisons et les actes miraculeux, dont les foules furent témoins les préparèrent à recevoir les paroles étonnantes qu’elles entendirent. Comment auraient-elles pu croire heureux ceux que l’expérience et le bon sens proclamèrent malheureux, si elles n’eurent contemplé les merveilleuses délivrances que Jésus tint en réserve pour eux  ? La montagne désigne ici une hauteur, par opposition à la plaine.

C’est ainsi que les habitants des vallées disaient : aller à la montagne, sans indiquer par la un point spécial de la chaîne dont il s’agit. La tradition fut plus précise que les évangélistes ; elle plaça la montagne des Béatitudes non loin de la ville de Tibériade, située sur le bord du lac de ce nom.

Derrière la montagne qui domine Tibériade est un large plateau, montant en pente douce du coté d’un rocher qui en forme le sommet. C’est sur ce rocher que Jésus passa la nuit en prières et qu’au lever du jour il appela ses disciples et choisi ses apôtres .

Puis il serait descendu près de la foule qui l’attendait sur le plateau, et il enseigna le peuple. Selon Luc, Jésus descendit, et ce fut dans une plaine qu’il  prononça son discours (Lc 6, 17). Selon Matthieu, il serait monté sur une montagne avec le peuple.

Il ne rapporta que le fait général, la prédication aux personnes assemblées sur une montagne. Luc rapporta un détail de plus, Jésus montant d’abord au sommet, puis redescendant sur un plateau. Au pied du rocher, au haut du plateau, se trouve précisément une petite plate-forme, une sorte de chaire naturelle, d’où l’on peut aisément être vu et entendu d’une grande multitude.

«C’est la qu’aurait été assis le Seigneur. Je me demandai s’il était possible qu’il y eut au bord de ce lac, et même dans toute la Palestine, une autre montagne a laquelle s’appliquassent aussi complètement les détails que nous pouvons recueillir a ce sujet dans saint Luc et saint Matthieu.» (Félix Bovet, Voyage en Terre Sainte)

Ses disciples, ceux d’entre eux qu’il venait d’appeler à l’apostolat et ceux qui déjà avaient entendu et goûté sa parole, l’entouraient comme toujours. Ce discours, qui exposa les principes spirituels et sublimes du royaume que Jésus vint fonder, ne put être compris de tous, comme il ne put être mis en pratique que par ceux qui furent animés de l’esprit de ce royaume.

Ainsi commence le Sauveur. C’est là une entrée belle, douce, pleine d’amour, dans sa doctrine et sa prédication. Il ne procède pas, comme Moïse ou un docteur de la loi, par des ordres, des menaces, des terreurs, mais de la manière la plus affectueuse, la plus propre à attirer les cœurs, et par de gracieuses promesses. (Luther)

Toutefois, cet amour recouvra un profond sérieux, car ceux que Jésus déclara heureux furent bien misérables dans leur, milieu de vue. Ils ne furent heureux qu’à cause de la promesse qui accompagna chacune de ces déclarations et qui la motiva.

Les pauvres en esprit sont ceux qui se sentent pauvres dans leur vie intérieure, moralement et spirituellement pauvres, et qui, par là même, soupirent après les vraies richesses de l’âme (L’esprit désignant ici la faculté par laquelle nous entrons en relation avec Dieu et réalisons la vie morale. Ce sentiment de pauvreté devant Dieu n’est pas encore la repentance, mais une humilité profonde, douloureuse, qui y conduit.

«Les pauvres en esprit sont tous ceux qui ont l’esprit détaché des biens de la terre. Ô Seigneur ! Je vous donne tout : j’abandonne tout pour avoir part a ce royaume ! Je me dépouille de cœur et en esprit, et quand il vous plaira de me dépouiller en effet, je m’y soumets» (Bossuet)

Qu’il s’agisse de pauvreté spirituelle ou de pauvreté temporelle, d’humilité ou de détachement, ou de tous les deux a la fois, a une telle situation répond la déclaration positive et actuelle : parce qu’à eux est le royaume des cieux.

Ceux qui pleurent, ou qui sont dans le deuil, la tristesse. ceux qui pleurent sur leurs péchés. Mais comme il y a en ces affligés le sentiment humiliant de leur pauvreté morale, leur tristesse est une repentance à salut. Aussi seront-ils consolés, parce que cette tristesse les amène a la source du pardon, de la paix, de la vie.

L’abandon à la volonté de Dieu, en présence des violences, de l’injustice et de la haine, est produit par le sentiment humble et attristé de ce qui nous manque. Elle implique le renoncement aux avantages et aux joies de ce monde ; mais, par une magnifique compensation, ceux qui la pratiquent hériteront la terre. La terre de la promesse,

Les miséricordieux sont les personnes qui ne pensent pas seulement a leur propre misère, mais qui compatissent a la misère des autres. Il faut avoir senti sa propre misère, avoir souffert soi-même, pour pouvoir sympathiser avec la souffrance d’autrui. Il faut avoir été soi-même l’objet de l’amour infini de Dieu pour pouvoir aimer les autres et pratiquer à leur égard la charité.

Telle est la double pensée qui rattache cette béatitude aux précédentes. Elle est liée à elles aussi par cette considération que ceux que Jésus appela au bonheur de ses disciples auront besoin encore d’obtenir miséricorde au jour du jugement suprême, car bien qu’assurés du royaume des cieux, bien que consolés et rassasiés de justice, il restera dans leur vie beaucoup de manquements et d’imperfections à couvrir. Il leur sera pardonné et fait miséricorde selon qu’ils auront fait miséricorde. (Mt 6, 14-15)

Le cœur est, selon l’Écriture, l’organe de la vie morale. Être pur de cœur, c’est, par opposition à des œuvres extérieures, être affranchi de toute souillure de toute fausseté, de toute injustice, de toute malice dans ce centre intime des pensées et des sentiments. Tel n’est pas l’état moral de l’homme naturel (Mt 15, 19).

Chaque promesse répondant parfaitement à la disposition décrite dans chacune de ces béatitudes, ceux qui sont purs de cœur sont heureux, parce qu’ils verront Dieu : ils vivront dans la communion avec Dieu, et le contempleront un jour immédiatement dans la beauté suprême de ses perfections, source intarissable de la félicité du ciel. Ceux qui font la paix. Ceux qui non seulement sont paisibles eux-mêmes, mais qui, après avoir trouvé la paix, s’efforcent de la procurer à d’autres et de la rétablir parmi les hommes, là où elle est troublée. Ils sont heureux, parce qu’ils seront appelés de ce doux et glorieux titre : fils de Dieu.

Ceux qui sont persécutés à cause de lui sont heureux, parce qu’à eux est le royaume des cieux. Dans la huitième béatitude, Jésus revint donc à la première. Il clôt ainsi un cycle harmonique d’expériences et de promesses.Les quatre premières concernent ceux qui cherchent dans leurs profonds besoins, les quatre dernières, ceux qui ont trouvé et qui déjà développent une certaine activité dans le règne de Dieu.

Chaque promesse, source du bonheur (heureux !) répondant exactement et abondamment à chaque état d’âme décrit, fait resplendir un rayon de la gloire du royaume des cieux : aux affligés ; la consolation ; aux doux, la possession de la terre ; aux affamés, le rassasiement aux miséricordieux, la miséricorde  ; aux purs de cœur, la vue de Dieu ; à ceux qui procurent la paix, le beau titre d’enfants de Dieu. Mais dans la première et la dernière béatitude, Jésus, qui est le Maître du royaume des cieux, le dispensa tout entier aux pauvres et aux persécutés.

La récompense, qui n’affaiblit en rien la vérité du salut par grâce, par la foi est grande en proportion de la fidélité et de l’amour avec lesquels les disciples de Jésus souffrirent pour son nom. Toutefois, nul chrétien ne cherche cette récompense en dehors de Dieu et du bonheur de le servir, sans cela, il perdrait ce qui en fait la grandeur et la douceur.

Diacre Michel Houyoux

Complément

Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → La solennité de la Toussaint

Sites intéressants à voir sur Internet

Cathobel : cliquez ici pour lire l’article → Les Béatitudes comme chemin de joie

Catéchèse pour des enfants : cliquez ici pour lire l’article → Les Béatitudes

Église catholique en France : cliquez ici pour lire l’article → Qu’est-ce-que la Toussaint ?

Diacre Paul Laurent : cliquez ici pour lire l’article → Le premier novembre, nous fêtons tous les saints

Vidéo Fête de la Toussaint → https://youtu.be/y2BcIr7OOpQ

Publié dans Catéchèse, Enseignement, évangiles, fêtes religieuses, Homélies, L'Église, Liturgie, Nouveau Testament, Page jeunesse, Paroisses, Religion, Temps ordinaire, Vie des saints | Pas de Commentaires »

Samedi de la vingt-neuvième semaine du Temps Ordinaire -Année A

Posté par diaconos le 27 octobre 2023

Les Douze Apôtres de Jésus

Les douze apôtres choisis par Jésus

# Le Nouveau Testament emploie plusieurs fois le mot apôtre. Il s’applique à plusieurs catégories de personnes bien distinctes : les témoins de la Résurrection de Jésus, envoyés pour annoncer cet événement; un des ministères de l’Église primitive ; deux fois dans les évangiles (Mt 10,2 et Lc 6,13) : le groupe des Douze choisis par Jésus, d’abord pour les envoyer (Mt 10, 5-42), enfin pour être avec lui et pour signifier symboliquement le peuple de la fin des temps (Mt 19, 28).

Paul, qui ne fit pas partie des Douze Apôtres, est surnommé l’Apôtre sans autre précision, ou encore l’apôtre des Gentils.Le mot apôtre désigne un des douze disciples de Jésus-Christ. Il s’applique aussi aux personnes qui enseignent et répandent une religion à la manière des apôtres de Jésus. Par extension, il qualifie aussi les propagateurs d’une doctrine, d’une opinion, d’une cause. Dans le vocabulaire familier, apôtre désigne une personne qui va écouter aveuglément son maître à penser et qui propage activement ses idées.

Le Nouveau Testament témoigne aussi d’un apostolat conçu, dans la première Église, comme l’un des ministères essentiels. Les lettres de Paul parlent de faux apôtres. (2 Co 11, 13) Le premier exemple de texte apostolique est sans doute la lettre apostolique envoyée à l’Église d’Antioche à la suite des discours de Pierre (Ac 15, 7-12) et Jacques (Ac 15, 13-21) sur la décision du concile de Jérusalem sur l’observance des règles traditionnelles du judaïsme, notamment la circoncision (vers l’année 50).

Les textes ne sont pas toujours explicites sur le contenu de ce ministère, dont on peut penser qu’il comportait une dimension missionnaire itinérante : c’est ainsi que la Didachè atteste leur existence en Syrie au début du deuxième siècle. L’apostolat en effet, contrairement à l’épiscopat, ne s’exerce pas sur un territoire circonscrit et précis : il a une dimension universelle. Pierre en effet présida d’abord l’Église d’Antioche avant de présider l’Église de Rome.

La tradition de l’Église, en suivant les textes des Actes des Apôtres, adopte un collège apostolique modifié depuis la défection et la trahison de Judas l’Iscariote. Elle remplace celui-ci par Matthias et surtout par Paul. Le plus souvent, ces deux apôtres additionnels figurent ensemble parmi les Douze au détriment de l’un des onze appelés par Jésus-Christ. En tout cas Paul figure toujours dans le collège apostolique, à la seconde place après Pierre. La Tradition apostolique a été définie par Hippolyte de Rome au début du IIIe siècle.

C’est sur l’existence de ce ministère de l’Église antique que Calvin s’appuiera pour restructurer les ministères des Églises de la Réforme. Après les temps proprement apostoliques marquant la première période de l’histoire du christianisme, le terme apôtre s’applique aux missionnaires qui évangélisèrent un peuple ou un pays, souvent en dehors de leur lieu d’origine, et fondèrent ainsi une chrétienté locale, donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître.Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l’entendre et se faire guérir de leurs maladies ; ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous. (Lc 6, 12-19)

De l’Évangile de Jésus Christ selon Luc

En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d’Apôtres :  Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître.

Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l’entendre et se faire guérir de leurs maladies ; ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous. (Lc 6, 12-19)

L’apogée du ministère galiléen

Jésus en ces jours-là passa une nuit en prières sur la montagne. Le jour venu, il assembla autour de lui ses disciples dont il choisit douze, auxquels il donna le titre d’apôtres. Jésus revenu auprès de la foule opéra des guérisons. Jésus avec ses disciples redescendit jusqu’à un plateau de la montagne. Il y trouva une grande multitude, accourue de toute la Palestine. Une puissance divine, sortant de lui, opéra des guérisons.

D’une part, Jésus était parvenu au faite de son activité et de sa puissance divine. D’autre part, la haine de ses adversaires et leurs desseins meurtriers hâtaient la crise qu’il prévoyait déjà comme inévitable. Dans ces graves circonstances, il prit parmi ses disciples les douze apôtres et les établit comme ses témoins et ses ambassadeurs, chargés de continuer après lui son œuvre dans le monde.

Il se prépara à cet acte solennel par la prière dans un lieu écarté. Luc raconta fréquemment que Jésus se retirait dans la solitude pour prier. Luc ajouta seul que Jésus leur donna le titre d’apôtres, envoyés auprès de notre humanité pour continuer son œuvre par la prédication de l’Évangile.

Le nom d Jude, fils de Jacques, est propre à Luc. L’existence d’un apôtre de ce nom fut confirmée par Jean. Les évangélistes rappelèrent que Judas dénonça Jésus pour le faire arrêter. Matthieu, dans sa liste des apôtres, les nomma deux par deux : Pierre et André, Jacques et Jean, etc. Ce groupement répondait à la réalité historique, chaque paire ainsi réunie était liée, soit par des liens de parenté, soit d’une autre manière.

Quel auditoire se trouva là réuni pour entendre le discours de Jésus ! Des gens s’assemblèrent fréquemment autour de lui pour l’entendre, une grande multitude de peuple, accourue de toutes les contrées environnantes, soit pour l’entendre, soit pour être guéris de leurs maladies ; plusieurs de ces malheureux qui étaient en proie à la puissance des ténèbres : et ils étaient guérisCeux même qui ne pouvaient pas attirer sur eux l’attention de Jésus, au milieu de cette foule, et ils éprouvaient qu’une puissance divine sortait de lui et les guérissait tous.

Diacre Michel Houyoux

Compléments

Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin

Un ami : cliquez ici pour lire l’article  →Saint frère André, un humble religieux de la Congrégation Sainte Croix

Thrueway  : cliquez ici pour lire l’article → Jésus choisit ses disciples – Trueway Kids

 ◊ Regnum Christi : cliquez ici pour lire l’article →  Il passa toute la nuit à prier Dieu ; il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d’apôtres

Vidéo  Notre mission https://youtu.be/a3sJ

Publié dans Catéchèse, comportements, Disciples de Jésus, Enseignement, Homélies, L'Église, Page jeunesse, Paroisses, Temps ordinaire | Pas de Commentaires »

Mercredi de la vingt-neuvième semaine du Temps Ordinaire – Année A

Posté par diaconos le 23 octobre 2023

Lire et comprendre les Béatitudes dans Matthieu et Luc

 

Les Béatitudes (du latin beatitudo, « le bonheur ») sont le nom donné à une partie du Sermon sur la montagne rapporté dans l’Évangile selon Matthieu (5, 3-12) et à une partie du Sermon dans la plaine de l’Évangile selon Luc (6, 20-23).

Elles sont au nombre de huit dans l’Évangile selon Matthieu et de quatre dans l’Évangile selon Luc où elles sont suivies par quatre malédictions. Il existe d’autres béatitudes dans les sources juives antérieures aux évangiles, dans la Bible, en particulier dans le Siracide (Si 14, 20-27), ou dans un des manuscrits de la mer Morte provenant de la grotte 4 (4Q525 2 II).

Les Béatitudes de l’évangile selon Matthieu présentent une structure qui repose sur le même procédé que celui utilisé pour ces deux derniers textes, ce qui a des conséquences directes sur l’étude du texte de cet évangile. Les Béatitudes des deux évangiles sont citées dans la Liturgie Divine de Jean Chrysostome, liturgie qui continue à être la plus souvent employée dans l’Église orthodoxe.

De l’Évangile de Jésus Christ selon Matthieu

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : «Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !» (Mt 5, 12)

Les béatitudes

Les guérisons et les actes miraculeux, dont les foules furent témoins les préparèrent à recevoir les paroles étonnantes qu’elles entendirent. Comment auraient-elles pu croire heureux ceux que l’expérience et le bon sens proclamèrent malheureux, si elles n’eurent contemplé les merveilleuses délivrances que Jésus tint en réserve pour eux  ? La montagne désigne ici une hauteur, par opposition à la plaine.

C’est ainsi que les habitants des vallées disaient : aller à la montagne, sans indiquer par la un point spécial de la chaîne dont il s’agit. La tradition fut plus précise que les évangélistes ; elle plaça la montagne des Béatitudes non loin de la ville de Tibériade, située sur le bord du lac de ce nom.

Derrière la montagne qui domine Tibériade est un large plateau, montant en pente douce du coté d’un rocher qui en forme le sommet. C’est sur ce rocher que Jésus passa la nuit en prières et qu’au lever du jour il appela ses disciples et choisi ses apôtres .

Puis il serait descendu près de la foule qui l’attendait sur le plateau, et il enseigna le peuple. Selon Luc, Jésus descendit, et ce fut dans une plaine qu’il  prononça son discours (Lc 6, 17). Selon Matthieu, il serait monté sur une montagne avec le peuple.

Il ne rapporta que le fait général, la prédication aux personnes assemblées sur une montagne. Luc rapporta un détail de plus, Jésus montant d’abord au sommet, puis redescendant sur un plateau. Au pied du rocher, au haut du plateau, se trouve précisément une petite plate-forme, une sorte de chaire naturelle, d’où l’on peut aisément être vu et entendu d’une grande multitude.

«C’est la qu’aurait été assis le Seigneur. Je me demandai s’il était possible qu’il y eut au bord de ce lac, et même dans toute la Palestine, une autre montagne a laquelle s’appliquassent aussi complètement les détails que nous pouvons recueillir a ce sujet dans saint Luc et saint Matthieu.» (Félix Bovet, Voyage en Terre Sainte)

Ses disciples, ceux d’entre eux qu’il venait d’appeler à l’apostolat et ceux qui déjà avaient entendu et goûté sa parole, l’entouraient comme toujours. Ce discours, qui exposa les principes spirituels et sublimes du royaume que Jésus vint fonder, ne put être compris de tous, comme il ne put être mis en pratique que par ceux qui furent animés de l’esprit de ce royaume.

Ainsi commence le Sauveur. C’est là une entrée belle, douce, pleine d’amour, dans sa doctrine et sa prédication. Il ne procède pas, comme Moïse ou un docteur de la loi, par des ordres, des menaces, des terreurs, mais de la manière la plus affectueuse, la plus propre à attirer les cœurs, et par de gracieuses promesses. (Luther)

Toutefois, cet amour recouvra un profond sérieux, car ceux que Jésus déclara heureux furent bien misérables dans leur, milieu de vue. Ils ne furent heureux qu’à cause de la promesse qui accompagna chacune de ces déclarations et qui la motiva.

Les pauvres en esprit sont ceux qui se sentent pauvres dans leur vie intérieure, moralement et spirituellement pauvres, et qui, par là même, soupirent après les vraies richesses de l’âme (L’esprit désignant ici la faculté par laquelle nous entrons en relation avec Dieu et réalisons la vie morale. Ce sentiment de pauvreté devant Dieu n’est pas encore la repentance, mais une humilité profonde, douloureuse, qui y conduit.

«Les pauvres en esprit sont tous ceux qui ont l’esprit détaché des biens de la terre. Ô Seigneur ! Je vous donne tout : j’abandonne tout pour avoir part a ce royaume ! Je me dépouille de cœur et en esprit, et quand il vous plaira de me dépouiller en effet, je m’y soumets» (Bossuet)

Qu’il s’agisse de pauvreté spirituelle ou de pauvreté temporelle, d’humilité ou de détachement, ou de tous les deux a la fois, a une telle situation répond la déclaration positive et actuelle : parce qu’à eux est le royaume des cieux.

Ceux qui pleurent, ou qui sont dans le deuil, la tristesse. ceux qui pleurent sur leurs péchés. Mais comme il y a en ces affligés le sentiment humiliant de leur pauvreté morale, leur tristesse est une repentance à salut. Aussi seront-ils consolés, parce que cette tristesse les amène a la source du pardon, de la paix, de la vie.

L’abandon à la volonté de Dieu, en présence des violences, de l’injustice et de la haine, est produit par le sentiment humble et attristé de ce qui nous manque. Elle implique le renoncement aux avantages et aux joies de ce monde ; mais, par une magnifique compensation, ceux qui la pratiquent hériteront la terre. La terre de la promesse,

Les miséricordieux sont les personnes qui ne pensent pas seulement a leur propre misère, mais qui compatissent a la misère des autres. Il faut avoir senti sa propre misère, avoir souffert soi-même, pour pouvoir sympathiser avec la souffrance d’autrui. Il faut avoir été soi-même l’objet de l’amour infini de Dieu pour pouvoir aimer les autres et pratiquer à leur égard la charité.

Telle est la double pensée qui rattache cette béatitude aux précédentes. Elle est liée à elles aussi par cette considération que ceux que Jésus appela au bonheur de ses disciples auront besoin encore d’obtenir miséricorde au jour du jugement suprême, car bien qu’assurés du royaume des cieux, bien que consolés et rassasiés de justice, il restera dans leur vie beaucoup de manquements et d’imperfections à couvrir. Il leur sera pardonné et fait miséricorde selon qu’ils auront fait miséricorde. (Mt 6, 14-15)

Le cœur est, selon l’Écriture, l’organe de la vie morale. Être pur de cœur, c’est, par opposition à des œuvres extérieures, être affranchi de toute souillure de toute fausseté, de toute injustice, de toute malice dans ce centre intime des pensées et des sentiments. Tel n’est pas l’état moral de l’homme naturel (Mt 15, 19).

Chaque promesse répondant parfaitement à la disposition décrite dans chacune de ces béatitudes, ceux qui sont purs de cœur sont heureux, parce qu’ils verront Dieu : ils vivront dans la communion avec Dieu, et le contempleront un jour immédiatement dans la beauté suprême de ses perfections, source intarissable de la félicité du ciel.

Ceux qui font la paix. Ceux qui non seulement sont paisibles eux-mêmes, mais qui, après avoir trouvé la paix, s’efforcent de la procurer à d’autres et de la rétablir parmi les hommes, là où elle est troublée. Ils sont heureux, parce qu’ils seront appelés de ce doux et glorieux titre : fils de Dieu.

Ceux qui sont persécutés à cause de lui sont heureux, parce qu’à eux est le royaume des cieux. Dans la huitième béatitude, Jésus revint donc à la première. Il clôt ainsi un cycle harmonique d’expériences et de promesses.

Les quatre premières concernent ceux qui cherchent dans leurs profonds besoins, les quatre dernières, ceux qui ont trouvé et qui déjà développent une certaine activité dans le règne de Dieu.

Chaque promesse, source du bonheur (heureux !) répondant exactement et abondamment à chaque état d’âme décrit, fait resplendir un rayon de la gloire du royaume des cieux : aux affligés ; la consolation ; aux doux, la possession de la terre ; aux affamés, le rassasiement aux miséricordieux, la miséricorde  ; aux purs de cœur, la vue de Dieu ; à ceux qui procurent la paix, le beau titre d’enfants de Dieu. Mais dans la première et la dernière béatitude, Jésus, qui est le Maître du royaume des cieux, le dispensa tout entier aux pauvres et aux persécutés.

La récompense, qui n’affaiblit en rien la vérité du salut par grâce, par la foi est grande en proportion de la fidélité et de l’amour avec lesquels les disciples de Jésus souffrirent pour son nom. Toutefois, nul chrétien ne cherche cette récompense en dehors de Dieu et du bonheur de le servir, sans cela, il perdrait ce qui en fait la grandeur et la douceur.

Diacre Michel Houyoux

Complément

Diacre Michel Houyoux : cliquez ici pour lire l’article → La solennité de la Toussaint

Sites intéressants à voir sur Internet

Cathobel : cliquez ici pour lire l’article → Les Béatitudes comme chemin de joie

Catéchèse pour des enfants : cliquez ici pour lire l’article → Les Béatitudes

 

Père Marie Landry Bivina : cliquez ici pour lire l’article → À la Toussaint, nous avons fêté tous les saints

Diacre Paul Laurent : cliquez ici pour lire l’article → Le premier novembre, nous fêtons tous les saints

Vidéo Fête de la Toussaint https://youtu.be/y2BcIr7OOpQ

Publié dans Catéchèse, Enseignement, évangiles, Histoire, Homélies, Page jeunesse, Paroisses, Religion, Temps ordinaire | Pas de Commentaires »

1...34567...139
 

Passion Templiers |
CITATIONS de Benoît XVI |
La pastorale Vauban |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | chrifsossi
| La Mosquée de Méru
| Une Paroisse virtuelle en F...